Udspil: Demokrati for alle – uanset handikap

Handikappolitisk udspil om tilgængeilghed til politik udsendt i forbindelse med folketingsvalget 2015.

Ægte demokrati forudsætter, at alle er med. Enhedslisten arbejder for et fællesskab, hvor adgangsbilletten ikke er at være rask og selvforsørgende, men selve det at være menneske.
– Sarah Glerup, folketingskandidat for Enhedslisten

En række danskere med udviklingshæmning eller psykiske diagnoser har ikke stemmeret, og for mange andre med handikap kompliceres adgangen til det politiske liv af trapper og politiske materialer, der er umulige at læse. Det vil Enhedslisten ændre på.

I år fejrer Danmark 100 års jubilæet for kvindelig valgret, men Danmark lever stadig ikke op til FN’s handikapkonventions artikel 29, som fastslår, at mennesker med handikap skal kunne deltage i det politiske liv på lige fod med alle andre.

Hvis man på grund af fx udviklingshæmning eller bipolar lidelse med købemani får en værge til at styre sin økonomi efter § 6, så mister man sin stemmeret. I de senere år er det blevet mere udbredt at anvende netop denne mest indgribende form for værgemål. Praksissen er blevet kritiseret af Institut for Menneskerettigheder for ikke at være forenelig med ægte demokrati for alle.

Dertil kommer, at mange valgsteder ikke er kørestolstilgængelige, og at borgere, der ikke selv kan sætte kryds på stemmesedlen fx på grund af et synshandikap eller lammelser, ikke har samme ret til hemmelig afstemning som alle andre. De tvinges nemlig til ikke blot at have en hjælper, men også en valgtilforordnet med i stemmeboksen.

Endelig er det svært for mange at deltage i den politiske debat, fordi partiernes materialer er umulige at læse for blinde, ordblinde eller mennesker med udviklingshæmning. Enhedslisten går foran ved at gøre sine egne valgmaterialer tilgængelige, men de andre partier skal også med.

Enhedslisten foreslår:

  • Lige adgang til at stemme: Reglerne om værgemål skal ændres, så ingen fratages stemmeretten, blot fordi de har brug for en værge til at styre økonomien.
  • Lige adgang til valgsteder: Alle valgsteder skal være tilgængelige for borgere med handikap.
  • Lige adgang til hemmelig afstemning: Borgere, der på grund af handikap ikke selv kan sætte kryds på stemmesedlen, skal kunne tage en pårørende eller handikaphjælper med i stemmeboksen. Valghandlingen skal ikke overvåges af valgtilforordnede. 
  • Lige adgang til politisk engagement: Det skal være forbudt at tage førtidspension eller fleksjobbevilling fra en person på baggrund af, at de er politisk aktive og fx skriver læserbreve eller stiller op til politiske poster.
  • Lige adgang til politisk viden: Alle partier skal pålægges at udvikle tilgængelige politiske materialer. Til formålet oprettes en demokratipulje på 3 mio. kr., hvor opstillingsberettigede partier kan søge om midler til at udvikle tilgængelige materialer.

Enhedslisten har i år tekstet og tegnsprogstolket sin valgvideo, trykt valgfoldere i punktskrift for blinde og i samarbejde med Udviklingshæmmedes Landsforbund udviklet materiale, som er særligt let at forstå. Det kan rekvireres via mail til [email protected].

Alle nyheder