— Skat og finans

Nyt udspil om fondsbeskatning: Fair skat og flere uddelinger

Enhedslisten lancerer nyt udspil om fair beskatning af danske fonde og sikring af flere uddelinger til godgørende formål.

Hele udspillet kan læses her.

Manglende kontrol og gennemsigtighed

En stor del af erhvervslivet i Danmark ejes af erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen har registeret formuer for 427 mia. kr. i 2016, men derudover er der sandsynligvis et stort mørketal, fordi alle fondenes formuer ikke er opgjort i de tilgængelige data, fx i forhold til ejerskab via underselskaber. Fonde har en lang række skattemæssige begunstigelser, der betyder, at de hvert år sparer milliarder i skat til gengæld for, at de uddeler en del af deres overskud til ’almennyttige formål’.

Selvom mange danske fonde i dag støtter en lang række gode og ærværdige formål, er der imidlertid også en række problemer med den måde, fondsverdenen fungerer. Det handler på den ene side om manglende kontrol og gennemsigtighed i forhold til, hvor meget og hvordan midlerne bliver uddelt. Og det handler på den anden side om manglende demokrati og repræsentativitet, da de personer, der står bag uddelingerne, ofte kan siges at tilhøre en i forvejen privilegeret elite.

Enhedslisten foreslår

På længere sigt ønsker Enhedslisten, at private fonde får mindre magt på samfundsudviklingen. Derfor er en mere tilbundsgående reform af fondsstrukturen efter Enhedslistens mening nødvendig.

På den korte bane foreslår Enhedslisten tre umiddelbare initiativer, der skal medvirke til, at fondene i højere grad uddeler af deres formuer og som mindsker mulighederne for at udnytte huller i skattelovgivningen. Forslagene er baseret på det for Enhedslisten naturlige udgangspunkt, at fondenes meget lempelige skattevilkår er betinget af, at de uddeler deres fulde afkast til almennyttige formål.

  • Fuldt overblik over de danske fonde: Der etableres et fondsregister, som giver det samlede overblik over den danske fondsverden – herunder i forhold til ejerstruktur, fondenes formuer og uddelinger.
  • Mere kontrol: Der indføres bedre kontrol. Der afsættes 7,5 mio. kr. til 10 ekstra årsværk i Erhvervsstyrelsen. Midlerne tages fra råderummet. Enhedslisten forventer, at pengene kommer ind igen, når kontroltrykket på fondene øges.
  • Strammere skatteregler: Der indføres betaling af renter til staten for den skattebetaling, der er udskudt på grund af hensættelser til senere udlodning. Almindelige borgere i Danmark betaler renter af de penge, de skylder til skattemyndighederne. Dette princip bør også gælde for fondenes udskudte skattebetaling.

Det er Enhedslistens forventning, at ovenstående vil føre til en stigning i omfanget af uddelinger til almennyttige formål.

 

Alle nyheder