Enhedslistens Økologiplan

Enhedslisten vil afskaffe moms på økologi og gøre Danmark 100% økologisk i 2050
Befolkningen efterspørger mere og mere økologi, og salget stiger. Desværre kan landbruget ikke følge med, og både gældsproblemer, støtteordninger og strukturelle problemer hæmmer faktisk omlægningen til økologisk produktion. Derfor fremlægger Enhedslisten nu en pakke, der skal sætte fart i omstillingen.

Partiet vil afskaffe moms på økologi, øge støtten til økologiske landmænd, styrke økologi på landbrugsuddannelserne og indføre en national målsætning om at dansk landbrug skal være 100% økologisk i 2050.

Det foreslår Enhedslisten:

Øko-landmænd skal honoreres for at passe på drikkevandet og naturen

Økologisk produktion er udsat for unfair konkurrence, fordi prisen på konventionelle produkter ikke afspejler, at de i langt mindre grad beskytter samfundsgoder som rent drikkevand, dyrevelfærd og biologisk mangfoldighed. Enhedslisten foreslår, at alle produktionsomkostninger skal afspejles i produktprisen, og at øko-landmændene skal have kompensation for deres bidrag til at beskytte de fælles goder.

 • Landdistriktsmidlerne skal udnyttes maksimalt i forhold til at fremme omlægning til økologi
 • Danmark skal arbejde for, at EU’s landbrugsstøtte omlægges så den passive støtte til produktion erstattes med støtte til landmænd, der bidrager til de fælles goder (vand, biodiversitet mm.). Enhedslisten vil således arbejde for, at mindst 50 pct. af EU’s landbrugsbudget i 2028 skal anvendes til betaling for fælles goder.
 •  Moms på økologiske fødevarer skal fjernes, for at sikre mindre prisforskel til de ikke-økologiske varer. Det skal gøre flere i stand til at vælge økologisk, og det vil samtidig mindske den unfair konkurrence, som økologisk produktion er udsat for.

 

Unge økolandmænd og nye ejerformer skal hjælpes på vej

Dansk landbrug er i dag præget af kæmpe gæld. En gæld som spænder ben for generationsskiftet. Der er behov for et generationsskifte, gennemsnitsalderen i landbruget er nu over 60 år. Enhedslisten mener, at der skal gøres en indsats for at fremme mulighederne for generationsskifte, og at det skal kobles til omlægning til økologi. Det vil bidrage til et mindre gældstynget landbrug, og til at unge landmænd kan komme til.

 • Staten skal stille sikkerhed i forhold til låntagning til omlægning til økologisk produktion.
 • Der skal etableres en statslig økologisk jordbrugerfond, der kan opkøbe ejendomme og bortforpagte dem med krav om økologisk drift og mulighed for alternative ejerformer.

 

Økologi fra jord til bord skal være central del af landbrugs- og fødevareuddannelserne

I dag er økologi højst en mindre tilvalgsmulighed på de fleste landbrugsuddannelser, og mange landbrugsskoler er dårligt rustet i forhold til at tilbyde kvalificeret undervisning i økologisk landbrugsproduktion. Tilsvarende er undervisning i økologi forholdsvis begrænset i fødevareuddannelserne. Men det er helt afgørende for omstillingen til økologi, at både fremtidens landmænd og kokke er klædt solidt på både mht. kendskab til økologisk landbrugsdrift og til de øvrige led i værdikæden.

 • Økologi fra jord til bord skal gøres til en helt central grundpille i undervisningen på alle landbrugsuddannelser og fødevareuddannelserne, herunder samspil mellem de to uddannelsesgrene
 • Undervisningskompetencerne skal styrkes via massiv efteruddannelse af lærerkræfterne på landbrugs- og fødevareuddannelserne i forhold til at kunne matche at økologien står i centrum for undervisningen.

 

National målsætning for økologi genindføres og styrkes

Landbrugserhvervet ser det som afgørende for en succesfuld udviklingen af økologien i Danmark, at vi har et nationalt mål for økologi at styre efter, således at man kan vælge de rette indsatser, og så udviklingen løbende kan skubbes i den rigtige retning. Men V-regeringen opgav i oktober 2015 det nationale mål for, hvor stort et landbrugsareal der skal dyrkes økologisk.

 • Økologimålsætningen skal genindføres, og barren skal hæves således, at Danmarks landbrugsareal skal drives 100 pct. økologisk i 2050, herunder forudsættes, at en række konventionelt dyrkede landbrugsarealer omdannes til natur og skov
 •  I omlægningsprocessen til økologi skal det tilstræbes, at man fremmer en klimavenlig driftsform, der genopbygger jordens frugtbarhed, og som derved trækker CO2 ud af atmosfæren, og binder det i jorden.
 • Der fastsættes et mål om, at alle offentlige køkkener i Danmark skal have en økologiandel på mindst 60 pct., samt at mindst halvdelen af de offentlige køkkener har en økologiandel på 100 pct. i 2030.

 

Mindre bureaukrati og færre regler for små øko-producenter

Det skal være nemmere og enklere at leve af økologisk småskalaproduktion, af mindre multifunktionelle økolandbrug, af skovlandbrug og af forarbejdning og direkte salg af økologiske landbrugsprodukter.

 • Bureaukratiet, der i dag står i vejen for småskalaproduktion, skal forenkles. Småskalaproducenter skal ikke reguleres af de samme regler som industrielle producenter og en række af de kontroludgifter, som små bedrifter er underlagt, skal samtidig fjernes, så det bliver muligt at skabe et forretningsgrundlag for småproducenterne.

 

Baggrund og finansiering

 • Danskerne vil økologien.
  Nyligt offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes forbrug af økologiske varer steg med i alt 14 pct. fra 2015 til 2016, hvilket er den største stigning i otte år. Ligeledes viser landmændene stor interesse for at omlægge til økologi, og det økologiske areal i Danmark er vokset med 21 pct. i løbet af det seneste år.
 • Ændret støtte kan bruges til at fremme økologi
  Der er mulighed for at skrue op for støtten til økologisk omstilling og produktion ved fordelingen af landdistriktsmidler. Enhedslisten var selv med til at lave den aktuelle aftale og ønsker at gå videre ad den vej, næste gang midlerne skal fordeles. http://www.altinget.dk/artikel/saadan-fordeles-landdistriktsmidlerne-i-ny-aftale
 • Lavere moms på økologiske fødevarer
  Flere skal have mulighed for at vælge økologiske fødevarer, til fordel for både mennesker, dyr og natur. Det skal ikke kun være en mulighed for dem med pengepungen i orden. Enhedslisten har fremlagt en model for, hvordan en lavere moms kan indføres. Læs mere her: http://enhedslisten.dk/2016/08/19/fra-giftskat-til-billigere-oekologi
 • Høj gæld i landbruget hæmmer den økologiske omstilling
  Landbrugenes gæld har siden 2007 været større end egenkapitalen. I dag er gælden på ca. 375 mia. kr., og en stor del af gælden er i korte variable lån, og store dele af sektoren er derfor yderst følsom over for små ændringer i renten. Årligt går 100-200 landbrug konkurs, og små 2.000 fuldtidslandbrug vurderes at være i risikozonen for konkurs. Den eneste måde at bryde denne onde cirkel på er at igangsætte en proces, hvor ejerskabet til landbrugsjorden overtages af en landbrugsfond, mens driften overlades til landmændene, og samtidig dreje produktionen i økologisk retning for at skabe sund økonomi i driften.
Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo