Enhedslisten går til valg på et markant løft af dansk handicappolitik

Enhedslisten vil have sat en ny dagsorden i dansk handicappolitik. Handicapområdet er gennem en årrække blevet ramt af voksende økonomiske besparelser, store strukturelle ændringer og en forringet retssikkerhed, der har medført forringelser af livsvilkårene for mange børn, unge og voksne med handicap. En helt aktuel rapport fra Institut for Menneskerettigheder viser også, at færre får uddannelse og for få er i job. Det vil Enhedslisten ændre på, så mennesker med handicap sikres de bedst mulige betingelser for at leve et ligeværdigt liv.

De økonomiske rammer skal forbedres

Det er i høj grad det hårde statslige pres på kommunernes økonomi, der har banet vej for forringelser af vilkårene for mange borgere med handicap. Gennem de årlige økonomiaftaler mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening er den kommunale økonomi blevet reduceret. De økonomiske forringelser er blevet ledsaget af aftaler om lovændringer, der har gjort det lettere for kommunerne at gennemføre besparelser på handicapområdet.

Enhedslisten vil sikre kommunerne en langt bedre økonomi, og vi ønsker samtidig ændringer af hele den økonomiske styring af handicapområdet. Staten skal betale en større andel af de samlede udgifter på handicapområdet, og der skal gennemføres en solidarisk fordeling mellem kommunerne af de kommunale udgifter på området. Det skal fjerne den økonomiske tilskyndelse til at spare på ydelser og tilbud til borgerne.

Støtte og hjælp til borgerne skal tildeles på baggrund af en saglig og faglig vurdering og ikke dikteres af de økonomiske rammer, hvad enten vi taler om BPA, ledsagerordning, støtte i folkeskolen eller andre tilbud og ydelser til mennesker med handicap.

Udhulingen af BPA-ordningen skal stoppes, og tilskuddet skal fastsættes, så det er muligt at overholde områdets overenskomster. En bedre kommunal økonomi skal bl.a. også bane vej for mere personale og et løft af kvaliteten i bl.a. bo- og dagtilbud. Der skal samtidig sættes en stopper for indførelse af brugerbetalingsordninger, der socialt skævvrider borgernes adgang til støtte, sådan som det er sket med de nye bestemmelser om tilkøb af ledsagelse til ferie.

Strukturelle ændringer

Kommunalreformen har resulteret i en alvorlig afspecialisering af det specialiserede socialområde. Højt specialiserede tilbud er blevet lukket eller indskrænket, og mange borgere er blevet visiteret til tilbud, der ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser deres behov. En afvikling af Regionerne vil være et yderligere skridt i den gale retning.

Enhedslisten vil fastholde Regionerne, så de regionale specialiserede sociale tilbud ikke udlægges til kommunerne. Samtidig vil vi iværksætte en indsats for at rette op på kommunalreformens negative konsekvenser for handicapområdet, så der bl.a. gennem en ændret økonomimodel og et større statsligt ansvar for planlægning og koordinering sker en fastholdelse og udvikling af højt specialiserede fagmiljøer på socialområdet.

Retssikkerheden skal forbedres

Det står skidt til med retssikkerheden for mennesker med handicap. Det har handicaporganisationerne længe påpeget. Det samme har den nye bevægelse for pårørende til mennesker med handicap og psykisk sygdom, og det fremgår også med al tydelighed af den store andel af klagesager, der omgøres af Ankestyrelsen. Mange kommuner har en meget grænsesøgende sagsbehandling, og systemet er indrettet, så kommunerne i høj grad kan spare penge på en mangelfuld, fejlagtig og langsom sagsbehandling. Det skal der ændres på.

Enhedslisten vil have gennemført en række ændringer, der forbedrer retssikkerheden og understøtter, at borgerne får den støtte og hjælp, de har krav på. De eksisterende varslingsregler ved opsigelse eller ændring af tilbud og støtte skal udvides, og bestemmelser om opsættende virkning skal sikre, at borgerne ikke mister eller får reduceret støtten før en ankesag er færdigbehandlet. Der skal indføres frister for sagsbehandlingstiden, herunder frister for kommunernes efterlevelse af ankeafgørelser, og der skal gives kompensation til borgere, der får medhold i klagesager.

Det er samtidig vigtigt, at de mange borgere, der ikke har ressourcerne til at klage, får støtte til det. Enhedslisten ønsker derfor at forpligte kommunerne til at sikre, at der i alle kommuner er en uvildig borgerrådgivning. Det kan gøres ved etablering af et såkaldt personligt ombud efter svensk forbillede, der kan hjælpe borgere med handicap med at få den støtte, de efter loven har krav på.

Der skal gennemføres en udvidelse af rettighederne for ældre borgere med handicap, der med den nuværende lovgivning i stort omfang mister rettet til støtte, når de når folkepensionsalderen. Denne diskrimination af ældre borgere skal afskaffes.

En systematisk indsats for bedre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder

En aktuel rapport fra Institut for Menneskerettigheder slår fast, at udviklingen er gået den gale vej, når det gælder uddannelse til unge med handicap. Færre får uddannelse, og vi ved, at uddannelse har afgørende betydning for beskæftigelsesmulighederne.

Enhedslisten ønsker, at der gennemføres en bred indsats for at forbedre uddannelsesmulighederne for mennesker med handicap. Der skal sættes ind med bedre støtte og hjælp i folkeskolen og hele vejen op igennem uddannelsessystemet. På folkeskoleområdet skal forældrenes ret til at klage over utilstrækkelig støtte styrkes, så de får fuld klageadgang til Klagenævnet for specialundervisning, selvom barnets støttebehov er under 9 timer om ugen.

Indsatsen for støtte til ordblinde skal forbedres, og der skal i højere grad åbnes for etablering af særlige hold og mindre klasser for f.eks. elever med autisme og andre unge med særlige behov. Der er brug for mere fleksible uddannelsesforløb, bedre muligheder for nedsat tid og forlængelse af uddannelsesforløb med den nødvendige økonomiske støtte. Og så skal der ske en styrkelse af kvalitetskravene til STU og etableres en overbygning til uddannelsen.

Der skal sættes konkrete mål for både uddannelsesgraden og beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap, og en statslig fleksjobinstitution efter svensk forbillede skal skaffe mange nye jobs på særlige vilkår.

Retten til selv at bestemme sin bolig

Boligforholdene er for mange mennesker med handicap stærkt kritisable. Kommunalreformen og kommunale besparelser har ført til nedlæggelse eller omstrukturering af mange botilbud. Mange må betale så høj en husleje, at det udgør en kæmpe økonomiske belastning, når man skal leve af en førtidspension eller ydelser, der er lavere end det.

Manglende støtte til overvågning lægger massivt pres på mange familier for at indskrive deres børn og unge på døgninstitution, fordi det i længden er utrolig vanskeligt at sikre trygge vilkår i hjemmet, når kommunen ikke vil bevilge den nødvendige støtte. Enhedslisten vil have ændret serviceloven, så der sikres ret til støtte til overvågning, så unge kan blive boende sammen med familien.

Enhedslisten arbejder for at sikre, at retten til selv at bestemme sin bolig bliver reel, så Danmark kan leve op til handicapkonventionen og give mennesker med handicap mulighed for at vælge deres bopæl, og med hvem de vil bo. Vi arbejder derfor også for at få ophævet de ændringer i loven om almene boliger, der diskriminerer bl.a. mennesker på førtidspension i udsatte boligområder. Vi vil have sat en stopper for at borgere sættes ud af deres bolig og forhindre nedrivning af gode almennyttige boliger.

Vi vil også have fjernet de forringelser i bygningsreglementet vedrørende tilgængelighed til enfamilieshuse, der er blevet gennemført af Løkke regeringen.

Forbuddet mod diskrimination skal udvides

Da Folketinget vedtog loven om forbud mod diskrimination af mennesker med handicap valgte et politisk flertal af undtage to helt centrale områder, nemlig tilgængelighed og rimelig tilpasning fra lovgivningen. En beslutning, der var åbenlyst begrundet i økonomi. Det begrænser i meget høj grad effekten af forbuddet og skal derfor ændres.

Enhedslisten vil arbejde for en ændring af loven, så den kommer til at omfatte både tilgængelighed og rimelig tilpasning.

Forbedrede økonomiske vilkår for den enkelte

Alt for mange mennesker med handicap lever i dag under urimeligt ringe økonomiske vilkår. Når boligudgiften og de øvrige faste udgifter er betalt, har mange et forsvindende lille rådighedsbeløb tilbage til sig selv. Det skal der rettes op på.

Enhedslisten vil forbedre de økonomiske vilkår for mennesker med handicap ved blandt andet at afskaffe de forringelser af førtidspensions- og fleksjobordningen, der blev indført af Thorning regeringen. Der skal sættes en stopper for de mange ressourceforløb og ske en hurtigere tildeling af førtidspension. Samtidig vil Enhedslisten arbejde for en forbedring af førtidspensionen ved bl.a. at sikre en bedre løbende regulering af satserne, der siden indførelsen af satspuljesystemet ikke er blevet reguleret i takt med lønudviklingen i samfundet.

Stemmeret og tilgængelighed ved valg

Folketinget har for nylig ændret værgemålsloven, så mange borgere med handicap, der hidtil har været frataget stemmeretten, fordi de var økonomisk umyndiggjorte, nu har fået stemmeret. Til gengæld mangler vi fortsat at sikre, at der er fuld tilgængelighed på alle valgsteder. Det arbejder Enhedslisten for at få fastlagt ved lov.

En national handlingsplan

Enhedslisten bakker om det fælles krav fra handicaporganisationer om at udarbejde en national handlingsplan på handicapområdet. Vi har brug for mere viden og en tværgående plan for en massiv indsats for at sikre Danmarks efterlevelse af FN’s handicapkonvention og bedre vilkår for mennesker med handicap på alle områder.

Alle nyheder
Ø
X
STØT VORES VALGKAMP
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo