Jakob Sølvhøj

Jeg stiller op til Folketinget for at arbejde for bedre vilkår for almindelige mennesker, for mere social retfærdighed og ordentlig velfærd for alle.

Jeg ønsker et samfund, hvor vi tager vare på hinanden. Arbejdsløshed, sygdom eller manglende arbejdsevne må aldrig blive den enkeltes problem. God ældreomsorg, lighed i sundhed, kvalitet i børns dagtilbud og en god folkeskole er et fælles ansvar. Den offentlige sektor skal være demokratisk og velfungerende – også i vores landdistrikter. Privatisering skal ikke gøre velfærd til en forretning.

Jeg arbejder for et grønnere Danmark. Vi skal aktivt værne om miljøet. Hvis vi vil afværge klimakatastrofen, så kræver det politisk handling.

Det meste af mit arbejdsliv har udspillet sig i fagbevægelsen. I dag er jeg formand for FOA’s pædagogiske sektor. I mit arbejde i fagbevægelsen har fællesskab og solidaritet været en rettesnor, som jeg vil tage med mig i folketinget.

Jeg er socialist og har været med i Enhedslisten gennem alle 25 år, herunder også af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.

Biografi:

Født d.12. september 1954 i Helsingør. Bor i Herlev.

Uddannelse og job

Student, Helsingør 1973
Indskrevet på KU, historie og samfundsfag, diverse kortvarige job 1973–75
Pædagogmedhjælper, Helsingør kommune 1976–77
Faglig sekretær, PMF, Frederiksborg 1978-81, forbund 1981-2005
Formand, Pædagogiske sektor, FOA, 2005-

Faglige tillidshverv

PMF/FOA, HB medlem 1976-, politisk ledelse 1981-, sektorformand 2005-
LO, diverse udvalg fra midt 80’erne. HB-medlem 2003-05.
”Forhandlingsfællesskabet”, suppleant i bestyrelse og forhandlingsudvalg 2014- .
Ledelser i tværfaglige samarbejder fra midt 80’erne, bl.a. Fagbevægelsen for fred og Fagligt ansvar.

Øvrige tillids- og offentlige hverv

PASS, fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen, 1996-
Rådet for børns læring, 2013-
International Børnesolidaritet, styrelse 2005-, formand 2012-
Enhedslisten

Hovedbestyrelse og arbejds-/ forretningsudvalg 1995-97, 2012-
FT-kandidat i perioder fra 1991. Opstillet i Silkeborg Syd og Viborg Vest.
Civilstand

Gift med socialpædagog og teamleder Karen Knudsen. Tilsammen har vi 4 børn og 2 børnebørn.

Mærkesager

Et solidarisk dagpengesystem

Enhedslisten vil have rullet dagpengeforringelserne tilbage og indført et nyt solidarisk dagpengesystem.

Da dagpengereformen blev vedtaget, sagde de borgerlige, at 2-4.000 mennesker ville miste deres dagpenge. De tog fejl. I dag er tallet næsten oppe på 50.000.

Nogle er kommet i arbejde igen eller begyndt på en uddannelse, men den såkaldte reform har været en økonomisk og menneskelig katastrofe for tusinder. Alligevel har regeringen stædigt afvist at ændre dagpengereglerne.

Enhedslisten arbejder for et fundamentalt anderledes dagpengesystem, hvor mennesker er sikret ret til dagpenge, når der ikke er arbejde at få eller mulighed for at uddanne sig på rimelige økonomiske vilkår. Dagpengesatserne skal desuden forhøjes, så de giver en langt bedre dækning end i dag.

Vi vil fjerne dagpengereformens forringelser og indføre nye forbedringer af reglerne. Dagpengeperioden skal forlænges. Genoptjeningsperioden skal reduceres til 13 uger, og arbejde i jobrotation og ekstraordinær beskæftigelse skal tælle med til genoptjeningen.

Velfærd i fællesskab

Der er brug for et kraftigt løft i velfærden. Kommunerne skal sikres bedre økonomi til at forbedre vilkårene for børn, unge, ældre og borgere med handicap.

På dagtilbudsområdet skal minimumsnormeringer sikre, at der er voksne nok til at tage sig af børnene.

Regeringens mislykkede, underfinansierede folkeskolereform skal der også rettes op på. Folkeskolen skal have tilført flere penge, der skal loft over SFO-taksterne, og lærerne skal igen sikres den indflydelse på egne arbejdsvilkår og skolens udvikling, som de fik frataget ved regeringsindgrebet.

Der skal indføres nye rettigheder til de ældre, der forpligter kommunerne til en rimelig standard i ældreomsorgen. Tilsvarende skal der indføres rettigheder på handicapområdet, hvor alle borgere med handicap f.eks. skal have ret til ledsagelse, der giver mulighed for at tage på ferie og deltage i fritidsaktiviteter.

Endelig skal private virksomheders ikke længere have mulighed for at tjene penge på velfærdsopgaver på bekostning af kvaliteten og de ansattes løn- og arbejdsvilkår. Der skal sættes en stopper for udlicitering og privatisering. Vores velfærd skal ikke være til salg.

Social genopretning

Der er brug for et opgør med den voksende ulighed i vores samfund. Enhedslisten ønsker gennemgribende ændringer på det sociale område og på beskæftigelsesområdet.

Vi vil rette op på de mange forringelser, der er gennemført af regeringen gennem en række såkaldte reformer. Tusindvis af mennesker har fået forringet deres vilkår – uden at det har bragt dem nærmere arbejdsmarkedet. Besparelser på sygedagpengene gør ikke de syge raske, og dårligere økonomiske vilkår for kontanthjælpsmodtagere skaffer ikke nye arbejdspladser.

På kontanthjælpsområdet vil vi blandt andet afskaffe de lave ydelser til de unge. Varighedsbegrænsningerne på sygedagpenge skal væk. Fleksjobordningen skal ændres, så fleksjobansatte igen sikres ligeværdige ansættelsesforhold, og regeringens forringelser af førtidspensionsordningen skal rulles tilbage.

Mens mange er blevet fattigere, er skatten blevet lettet for selskaberne og de rigeste danskere. Det skal der ændres på gennem øget selskabsskat og en millionærskat. Så har vi råd til tryghed for alle.

Grøn omstilling

Danmark skal være et foregangsland, når det gælder miljøet og indsatsen for at forhindre en klimakatastrofe. I dag er Danmark det fjerde mest forbrugende land i verden målt pr. indbygger. Hvis alle forbrugte som os, ville vi have brug for fire jordkloder.

Derfor er en gennemgribende ændring af miljø- og energipolitikken, der kan sætte fart i den grønne omstilling, nødvendig.

Energiomstillingen skal op i gear, så vi fremskynder udviklingen mod 100 pct. vedvarende energi. Især geotermisk energi, varmepumper, solceller og brint i energisystemet skal fremmes, og vi skal fortsætte udbygningen af vindenergien. Jeg vil arbejde for, at vi som minimum når målet om en CO2-reduktion på 40 % i 2020.

Alle personer