Jakob Sølvhøj

Jeg stiller op til Folketinget for at arbejde for bedre vilkår for almindelige mennesker, mere social retfærdighed og ordentlig velfærd for alle og en grøn omstilling af vores produktion og levevis, der kan sikre en bæredygtig klode for fremtidige generationer.

Jeg ønsker et samfund, hvor vi tager vare på hinanden. Arbejdsløshed, sygdom eller manglende arbejdsevne må aldrig blive den enkeltes problem. God ældreomsorg, lighed i sundhed, kvalitet i børns dagtilbud og en god folkeskole er et fælles ansvar. Den offentlige sektor skal være demokratisk og velfungerende – også i vores landdistrikter. Privatisering skal ikke gøre velfærd til en forretning.

Jeg ønsker et grønnere Danmark. Vi skal yde et stærkt bidrag til at stoppe den globale opvarmning og bremse klimakatastrofen. Derfor skal vi omstille vores energiforsyning, vores landbrug, vores industriproduktion og vores transportsektor, så vi sikrer den nødvendige bæredygtighed.

Jeg har siden 2015 været medlem af Folketinget. Jeg er ordfører på områderne børn, undervisning, uddannelse, forskning og handicap, og har siden 2016 været formand for Enhedslistens folketingsgruppe.

Det meste af mit arbejdsliv har udspillet sig i fagbevægelsen, hvor jeg i næsten 40 år har været tillidsvalgt. Senest som landsformand for FOA’s pædagogiske sektor. I mit arbejde i fagbevægelsen var fællesskab og solidaritet en rettesnor. Den rettesnor har jeg taget med mig i Folketinget.

Jeg er socialist. Jeg har været med i Enhedslisten gennem alle 30 år, og jeg ved, at forandringerne ikke kommer af sig selv. Det kræver politisk handling.

 

Biografi:

Født d.12. september 1954 i Helsingør. Bor i Herlev.

 

Uddannelse og job:

Student, Helsingør 1973

Indskrevet på KU, historie og samfundsfag, diverse kortvarige job 1973–75

Pædagogmedhjælper, Helsingør kommune 1976–77

Faglig sekretær, PMF, Frederiksborg Amt 1978-81, forbund 1981-2005

Formand, Pædagogiske sektor, FOA, 2005-2015

 

Tillidshverv:

PMF/FOA, HB medlem 1976-2015, politisk ledelse 1981-2015, sektorformand 2005-15.

LO, diverse udvalg fra midt 80’erne. HB-medlem 2003-05.

Ledelser i en række tværfaglige samarbejder fra midt 80’erne bl.a. Fagbevægelsen for fred og Fagligt ansvar.

International Børnesolidaritet. Styrelse 2005-15, formand 2012-2015

 

Enhedslisten:

Hovedbestyrelse og arbejds-/ forretningsudvalg 1995-97, 2012-

FT-kandidat i perioder fra 1991. Opstillet i Vestjyllands storkreds – Herning Nord, Silkeborg Syd og Viborg Vest.

 

Civilstand:

Gift med socialpædagog og teamleder Karen Knudsen. Tilsammen har vi 4 børn og 3 børnebørn.

 

Mærkesager :

En hurtig – og socialt retfærdig – grøn omstilling af vores samfund

Det haster, hvis vi skal stoppe den globale opvarmning og bremse klimakatastrofen, der allerede i dag har voldsomme konsekvenser for vores natur og truer levevilkårene for mennesker overalt på kloden. Den grønne omstilling kan ikke udsættes. Det er nu, der skal handles.

Danmark har et stort ansvar at løfte. Både gennem en grøn omstilling i vores eget land og ved at bidrage til at støtte verdens fattigste lande med den nødvendige klimaomstilling.

Hele vores transportsystem skal grundlæggende forandres. Indenfor få år skal vi gennemføre en drastisk begrænsning af diesel og benzinbiler. Der skal stoppes for udbygningen af nye motorveje og til gengæld investeres milliarder i fleksibel kollektiv trafik og fremme af elbiler.

Landbruget skal omlægges, så kødproduktionen kraftigt reduceres og store landbrugsarealer omdannes til skov og natur. Omstillingen af energisektoren til vedvarende energi skal fremskyndes og industriens udledning af CO2 drastisk reduceres.

Vi er alle forpligtet til at bidrage til en hurtig grøn omstilling, men regningen skal først og fremmest betales af virksomhederne og de mest velstillede – i Danmark og globalt. Den grønne omstilling skal være socialt retfærdig.

 

God velfærd kræver gode arbejdsvilkår – de offentligt ansatte skal have flere kolleger

Der er brug for et kraftig løft af velfærden, hvor års besparelser har betydet, at der mangler personale næsten overalt. Kommunerne skal sikres bedre økonomi til at forbedre vilkårene for børn, unge, ældre og borgere med handicap. Regionerne skal have tilført flere penge til hospitalerne, og der skal ikke mindst tilføres flere ressourcer til hele vores uddannelsessystem.

På dagtilbudsområdet skal vi have indført minimumsnormeringer, så der er voksne nok til at sikre omsorg og udvikling. Det skal sikres ved et loft over antallet af børn pr pædagogisk medarbejder.

Skal vi fastholde og udvikle folkeskolen som fundamentet i vores uddannelsessystem, er der brug for en milliardinvestering, så vi bl.a. kan få klassekvotienter ned, og så skal lærerne igen sikres den indflydelse på egne arbejdsvilkår og skolens udvikling, som de fik frataget under Thorning-regeringen.

Der skal indføres nye rettigheder til de ældre, der forpligter kommunerne til en rimelig standard i ældreomsorgen. Tilsvarende skal der indføres rettigheder på handicapområdet, så alle borgere med handicap sikres den støtte og hjælp, de har behov for.

Der er brug for tusindvis af nye offentligt ansatte, hvis vi skal sikre ordentlig velfærd.

 

Opgør med uligheden – vi skal have tryghed og social retfærdighed

Der er brug for et opgør med den voksende ulighed i vores samfund, der har skabt stigende social utryghed. Indførelsen af fattigdomsydelser har medført øget børnefattigdom, og vilkårene er forringet for syge, arbejdsløse, mennesker med handicap, og alt for mange er frataget mulighed for et godt seniorliv.

Alle skal have krav på en værdig alderdom. Derfor skal der etableres nye muligheder for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet på ordentlige vilkår.

Kontanthjælpsloftet, 225-dages reglen og integrationsydelsen skal fjernes. Reglerne for sygedagpenge , førtidspension og fleksjob skal forbedres, og dagpengesystemet skal genoprettes ved en regulering af dagpengenes størrelse, og ændringer der forhindrer, at tusinder årligt mister dagpengeretten.

Besparelser på sygedagpengene gør ikke de syge raske. Forringelsen af førtidspensionen får ikke borgere med handicaps funktionsnedsættelse til at forsvinde, og tabet af dagpenge eller forringet kontanthjælp skaffer ikke nye arbejdspladser.

Vi skal have et socialt retfærdigt samfund, hvor der er tryghed for de mange.

 

Spekulationsfri alternativ bank – i en finanssektor som tjener flertallet

Store danske bankers hvidvask, svindel og hjælp til skattesnyd kalder på en fuldstændig omlægning af vores finansielle sektor. Finanssektoren udgør en latent trussel mod borgerne, samfundsøkonomien og den finansielle stabilitet. Sådan kan det ikke fortsætte.

Finanssektorens alt for store økonomiske magt skal begrænses, og forbrugerne skal beskyttes imod at blive brugt som økonomisk malkekvæg.

Vi skal ikke endnu engang acceptere, at et politisk flertal lader sig presse til at træde til med skatteyderfinansierede bankpakker, når store banker rammes af deres egen spekulative virksomhed. De finansielle supermarkeder, der i dag rummer både banker, realkredit og forsikring må splittes op, og der må sætter loft over bankernes størrelse.

Alle borgere skal kunne vælge en bank frigjort fra kapitalinteresser og spekulation. En National Offentlig bank skal tilbyde alle borgere en gebyrfri konto med de mest basale bankfunktioner, og servicere kommuner og regioner så de ikke er tvunget til vælge mellem de private storbanker.

De mange nye finansskandaler har gjort det mere synligt end nogensinde, at der er brug for at begrænse de store bankers økonomiske magt. Vi skal have demokratiseret vores finanssektor.

Alle personer