Vedtagelse om prostitution

Enhedslisten er imod prostitution og arbejder for at afskaffe prostitution. Enhedslisten arbejder for at afskaffe den ulighed, der eksisterer mellem køn, sociale klasser og etniske grupper, samt den fattigdom, som både nationalt og internationalt, direkte eller indirekte, er årsag til, at mennesker ender i prostitution.

Denne vigtige indsats har dog et langsigtet perspektiv, og den skal derfor suppleres med en indsats der forholder sig til de aktuelle problemstillinger omkring prostitution, som det folder sig ud i Danmark i dag. Både af hensyn til de mennesker, der er i prostitution, men også fordi prostitution er tæt forbundet med racisme, sexisme, kriminelle nationale og internationale netværk, undertrykkelse samt egentlig menneskehandel. Hertil kommer prostitutionens følgevirkninger i form af psykiske skader som depression, angst, PTSD m. m., følger som exit-programmerne dokumenterer. Sideeffekter som har store samfundsmæssige konsekvenser.

Det er vigtigt, at de mennesker, der er i prostitution, ikke kriminaliseres og umyndiggøres. Mennesker i prostitution bør anerkendes og respekteres som selvstændige og handlekraftige individer, med samme krav på og ret til hjælp og støtte som andre borgere. Det er helt afgørende, at indsatsen skal bekæmpe prostitutionsmarkedet og ikke mennesker i prostitution.

Et centralt element i denne indsats er arbejdet for afkriminalisering og sociale tiltag på området.

Prostitution som fænomen handler dels om udveksling mellem individer, men også om et marked baseret på økonomiske interesser, som udnytter mennesker i udsatte positioner, hvor fattigdom og ulighed spiller en afgørende rolle. Dette har ligeledes betydning for resten af samfundets opfattelse af køn og seksualitet.

Enhedslisten vil derfor arbejde for, at følgende tiltag gennemføres og/eller styrkes. Alle tilbud bør indtænke sociale organisationer og aktører på området, samt forankres i lokal- og civilsamfundet.

Enhedslisten mener konkret:

●      Der bør indføres tilbud om opsøgende, gratis og anonym rådgivning til mennesker i prostitution. Hjælpen skal tage udgangspunkt i den enkeltes situation og behov og inkludere oplysning om rettigheder, jura, sundhedstilbud mv. Det bør i den forbindelse også sikres, at mennesker i prostitution sikres anstændige forhold, også selvom de ikke ønsker, eller ikke har mulighed for at forlade prostitution, herunder tilbud sundhedstjek, adgang til kondomer mv. Enhedslisten vil desuden støtte sexsælgernes egen organisering og kamp for bedre vilkår.

●      For de, der ønsker at forlade prostitution, skal der etableres reel mulighed herfor. Som en del af et sådant tilbud bør indtænkes forbedrede muligheder for revalidering og gældssanering.

●      Der skal være ret til retshjælp og bisidder-ordninger til mennesker i prostitution, der har været udsat for overgreb, så de ikke står alene overfor politiet og andre myndigheder.

●      Der skal eksistere permanent frit lejde, så mennesker, der ønsker at komme ud af prostitution, ikke risikerer at blive straffet for socialbedrageri eller skattesnyd.

●      Alle hjælpetilbud bør også gælde for prostituerede med udenlandsk baggrund, også selvom disse ikke har lovligt ophold eller arbejdstilladelse i Danmark. Rådgivning, sundhedshjælp mv. skal tilbydes, gerne med mulighed for særlig rådgivning for mennesker uden opholdspapirer. Der bør desuden etableres en ordning, hvorigennem sexarbejdere/prostituerede uden lovligt ophold anonymt kan anmelde overgreb.

●      Seksualundervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne skal styrkes med et normkritisk udgangspunkt. Som en del heraf bør prostitution belyses i et samfunds- og kønsperspektiv, der fokuseres på vigtigheden af grænser i forbindelse med sex og lyst, magtudøvelse i intime relationer, gråzoneprostitution mv.

●      For at begrænse prostitution skal Enhedslisten gå på to ben – forebyggelse og skadesreduktion. Vi skal forebygge, at flere kommer ind i prostitution ved oplysning om konsekvenser af prostitution og arbejde med holdning til at købe sex og dermed reducere markedet. Og vi skal arbejde for, at der en den nødvendige hjælp for at reducere skaderne for de, der er i prostitution.

●      Der bør ikke indføres forbud mod sexkøb i straffeloven, da dette vil marginalisere mennesker i prostitution yderligere, og er ødelæggende for en skadesreducerende tilgang.

●      Der skal i højere grad føres generelle og nuancerede oplysningskampagner i samfundet om menneskehandel både inden for prostitution samt andre områder og den enkeltes mulighed for at modarbejde dette, herunder oplysning om trafficking og forebyggelse. Der bør desuden i højere grad føres oplysningskampagner rettet mod købere af seksuelle ydelser om konsekvenserne ved sexkøb og risikoen for menneskehandel.

●      Det skal sikres, at mulige ofre for menneskehandel ikke fængsles, og derefter straffes og/eller udvises, men tværtimod får den beskyttelse, hjælp og støtte de har ønske om, krav på og behov for.

●      Der skal sikres ret til en såkaldt refleksionsperiode på mindst seks måneder for mulige ofre for menneskehandel, så det er reelt muligt at sørge for god og forberedt hjemsendelse uden risiko for re-trafficking samt mulighed for og ret til permanent opholdstilladelse til ofre for menneskehandel, der ønsker det.

●      I forbindelse med refleksionsperioden skal ofre for menneskehandel hjælpes med uddannelse og praktik i Danmark samt hjælp til at blive etableret i hjemlandet med baggrund i uddannelsen.

●      Der bør gennemføres en økonomisk analyse af menneskehandel i Danmark, og med baggrund i denne derefter igangsættes en målrettet indsats mod de, der tjener penge på menneskehandel, inden for prostitution såvel som på andre områder. Forskning i udviklingen inden for prostitution og prostitutionsmiljøerne bør ydermere styrkes, så forebyggelsen altid kan følge med udviklingen.

●      Ansatte hos relevante myndigheder, herunder politi, socialmedarbejdere og sundhedspersonale, skal sikres bedre uddannelse om såvel prostitution samt menneskehandel. Myndighederne skal desuden i langt højere grad samarbejde tværfagligt. Dette skal dels sikre den rigtige indsats for den enkelte, men også sikre, at mennesker i prostitution ikke udsættes for overgreb fra myndighedspersoner, herunder politiet.

●      Bedre forebyggelse mod menneskehandel skal sikre, at gruppen af udsatte migranter, herunder personer uden papirer, som er i risiko for at blive udnyttet og udsat for tvang, minimeres.

●      Enhedslisten vil desuden sikre konkret og solidarisk opbakning til den internationale organisering af sexsælgere og kampen for rettigheder til sexsælgere på globalt plan.

 

Disse tiltag vil kunne være til gavn for og udgøre en støtte til mennesker i prostitution, men vil ikke kunne afskaffe prostitution. Ligesom der uagtet disse tiltag desværre fortsat vil være en stærk organiseret kriminalitet, der udnytter mennesker, og styrer en del af prostitutionsmiljøerne.

Enhedslisten vil fortsat arbejde for at fjerne den ulighed og fattigdom, der får mennesker til at immigrere fra deres eget land i håb om bedre vilkår andre steder, og som betyder større risiko for et liv i prostitution eller menneskehandel.

Enhedslisten arbejder også fortsat mod den ulighed og fattigdom i Danmark, der får nogle mennesker til at gå ind i prostitution, samt for en langt bedre forståelse for de risici og konsekvenser, det kan have, når købere efterspørger seksuelle ydelser.

Vedtaget på delegeretkonference d. 10. jan. 2015

 

Alle programmer