Klimatilpasning

Klimatilpasning

Skybrud og stærkere storme bliver stadig hyppigere og den eksisterende håndtering af dette område er slet ikke på omgangshøjde med behovet. Derfor foreslår Enhedslisten at der gennemføres en række nødvendige initiativer. Selvom Enhedslisten prioriterer at forebygge klimaproblemet, er det også nødvendigt at styrke indsatsen for at minimere skaderne som følge af den globale opvarmning og de mange problemer det giver borgere.

Som led i finanslovsforhandlingerne for 2015 fremlagde vi et udspil til en klimatilpasningsfond, som på den ene side skal fokusere på skybrud og ekstrem regn (med fx pensionskassemidler der kan yde lån til private og kommuner) og på den anden side kystsikringsområdet. Den stigende risiko for oversvømmelser øger behovet for en samlet statslig koordinering og dermed en langt mere aktiv rolle for staten. En indsats skal både fremme egentlig kystsikring, men også udlægning af naturområder, som ikke længere skal kystsikres.

Enhedslisten foreslår, at der oprettes en national ”Fond for Klimatilpasning”, hvor fonden på den ene side skal fokusere på skybrud og ekstrem regn og på den anden side kystsikringsområdet. Til hvert af de to formål etableres en del-fond.

Skybrud og ekstrem regn

Problemet med hyppigere ekstrem regnvejr skal løses ved at regnvand afkobles fra kloaksystemet – men primært i form af overfladeløsninger, som også har en rekreativ funktion, når det ikke regner. For at fremme dette skal forsyningsselskaberne kunne yde billige lån til lokale løsninger. Endvidere skal der foretages en række ændringer i de relativt nye regler, som gør det muligt for forsyningsselskaber at investere i overfladeløsninger frem for kloakløsninger. De gældende regler er bureaukratiske og tunge at arbejde med. Endelig skal der ændres i reglerne for samspillet mellem kommuner og deres forsyningsselskab, så der modsat i dag opnås en win-win situation ved klimatilpasning. Enhedslisten foreslår:

  • Der etableres en fondsmodel baseret på statslån og/eller midler fra pensionskasser (efter samme grundkoncept som Danmarks Grønne Investeringsfond)
  • Fonden formidler via forsyningsselskaberne billige lån til husejere, boligforeninger, grundejerforeninger samt kommuner, der i samarbejde med forsyningsselskabers investeringer, kan etablere lokale klimaløsninger med fx byrumsforbedringer.
  • Lovgivning og regler for forsyningsselskabernes medfinansiering af klimatilpasning moderniseres
  • Kommunernes vilkår skal ændres, så de får en større interesse i klimatilpasningsløsninger, herunder i samspillet med forsyningsselskaberne, fx ved ændring af vejbidraget.

Kystsikring

Dette område er i dag primært overladt til kommuner og grundejere, hvilket medfører enkeltstående lappeløsninger som tilmed bare flytter problemerne rundt. Den stigende risiko for oversvømmelser øger behovet for en samlet statslig koordinering og dermed en langt mere aktiv rolle for staten. En indsats skal både fremme egentlig kystsikring, men også udlægning af naturområder, som ikke længere skal kystsikres.

Enhedslisten foreslår:

  • Der etableres en fondsmodel, som via tilskud skal understøtte investeringer i kystbeskyttelse i områder, som staten i samarbejde med kommunerne planlægger bevaret og kystsikret
  • Fonden skal kunne frikøbe arealer som fx sommerhusområder, der trues af hyppig oversvømmelse og som staten i samarbejde med kommuner finder det mest hensigtsmæssigt at nedlægge og omdanne til natur frem for at kystsikre.
  • Fonden tilføres ca. 400 mio. kr. årligt og finansieres fx enten via en klimatilpasningsafgift på fossile brændsler (”forureneren” betaler) eller via en forhøjelse af skadesforsikringsafgiften som kan forhøjes fra 1,1 % til 2,5 %.
Alle kampagner
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo