OK2018 – Vi støtter velfærdens helte

Enhedslisten opfordrer til at bakke op om velfærdens helte og de faglige aktiviteter under OK18. Få ideer til aktivisme øverst på denne side – og læs om Enhedslistens initiativer lokalt og i Folketinget nederst på siden.

 

Udtalelse fra Enhedslistens hovedbestyrelse om OK18 vedtaget den 24. juni 2018

Det er Enhedslistens vurdering at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, OK18, var et historisk nybrud og at mobiliseringerne var en historisk succes.

Musketereden blandt de offentlige ansattes organisationer og solidariteten mellem medlemmerne viser en mulig ændring af styrkeforholdene og nye veje for overenskomstfornyelserne.

Læs hele udtalelsen

Enhedslistens faglige landsudvalg har udarbejdet en opsamling: “OK18: Erfaringer og perspektiver”


 

Aktuel opdatering (07.05)

 
Udtalelse vedtaget af Enhedslistens Faglige Landudvalg d. 5. maj.

Mobiliseringen og sammenholdet er vores vigtigste sejr

Forligene for de offentligt ansatte er i hus efter en historisk mobilisering. Nu skal medlemmerne i de respektive fagforbund stemme om resultatet.

Enhedslisten faglige landsudvalg drager følgende konklusioner:

1.  Vores største sejr er den omfattende mobilisering af offentligt ansatte i alle faggrupper, som gennem måneder stod skulder ved skulder med kravet om en løsning for alle. Fagbevægelsens styrke består i medlemmernes aktive opbakning, og det er det som har skabt både den massive folkelige opbakning og resultaterne. Afgørende elementer i mobiliseringen har været Danmarkshistoriens største TR-møde i Fredericia og ikke mindst alle de lokale markeringer i samtlige kommuner. Med mobiliseringen er det lykkes at vende en trend, der i de senere år har nedvurderet den offentlige sektor og de offentlige ansatte. De offentligt ansatte har genvundet respekten på samfundsmæssigt niveau.

2. Sammenholdet mellem faggrupperne ude lokalt, har skabt nye perspektiver for en fælles kamp for bedre arbejdsvilkår og for velfærden i fremtiden. Vi opfatter, at ønsket om sammenhold og solidaritet er usvækket i det lokale, og at det bør være et afsæt for opbygningen af den lokale faglige aktivitet og koordinering. Det kan bruges i kampen for bedre økonomiaftaler mellem KL/regionerne og staten, i de kommende budgetkampe i kommunerne, finanslovsforhandlinger og et kommende folketingsvalg.

3. Fagbevægelsens musketer-ed, for offentligt ansattes løn. Den betalte frokost og aftalt arbejdstid, også for lærerne, holdt næsten hele vejen hjem, selvom der til sidst opstod en sprække mellem forhandlerne. Den sprække skal ikke overskygge det faktum, at fagbevægelsens enhed er afgørende for store resultater, da ingen kan vinde alene. Det historiske sammenhold skal vi bygge videre på i de kommende kampe for bedre overenskomster, bedre arbejdsforhold og mere velfærd. Havde vi stået skulder ved skulder, fra top til bund, helt til det sidste, var lærerne måske også kommet i mål. Det sætter også retningen for, hvordan de privat ansattes fagforeninger skal stå sammen og mobilisere til OK20.

4. Lærernes aftale med KL, som også får konsekvenser for statens undervisere, om nedsættelsen af en kommission, gav ingen løsning på lærernes krav om en arbejdstidsaftale, mange lærere er meget utilfredse. Enhedslistens lærernetværk opfordre som alternativ til en intensivering af kampen for gode lokalaftaler, i mangel på bedre. I den sidste ende er det medlemmerne, der afgør skæbnen for kommissionen, når de skal stemme om overenskomsten. Uanset resultatet, så skal vi give fuld opbakning til og arbejde for solidarisk støtte til, og at lærerne med støtte fra alle andre faggrupper , får tilkæmpet sig gode lokale arbejdstidsaftaler i alle landets kommuner.

5. Selve resultatet af overenskomsten opfatter vi som et begyndede brud med Moderniseringsstyrelsens spare- og fleksibilitetskrav.

 • Fagbevægelsen fik en lønramme på 8,1 %, som bryder ti års nulvækst. Det er ikke store stigninger, men det opfylder de krav, som man gik i kamp for.
 • Fagbevægelsen fik puljer til ligeløn og lavtløn på samlet 85 mil. Det er ikke store beløb, men dog et fremskridt.
 • Fagbevægelsen fik fjernet Corydons privatlønsværn, og genindført den tidligere reguleringsordning på 80/80.
 • Fagbevægelsen fik sikret spisepausen, selv om der er forskellige juridiske udgaver.
 • Arbejdsgiverne fik ikke deres krav om, at de offentligt ansatte skulle betale for det såkaldte løngab, dvs at de skyldte på forhånd.
 • Arbejdsgiverne måtte trække alle krav om øget fleksibilitet i ansættelse og arbejdstid tilbage. Med undtagelse af individuelt aftalt plustid, med op til 42 timer om ugen, i staten. En forringelse.
 • Arbejdsgiverne fik ikke presset mere individuel løndannelse igennem, med undtagelse af en række højere chefområder.
 • Arbejdsgiverne måtte opgive forringelser af seniorordningerne.

Enhedslistens fagligt aktive vil arbejde for:

 • At den lokale mobilisering og sammenhold fortsættes og forstærkes med fokus på fælles kamp for velfærden. Der er råd! Det er regeringen som vælger at give skattelettelser til de rige, frem for penge til velfærd.
 • At der snarest etableres en landsdækkende tillidsrepræsentantforsamling til fortsættelse af det stærke sammenhold. Meget gerne i form af Fredericia 2.0.
 • At understøtte lærerne, og andre faggrupper, hvis de kommer i konflikt, og understøtte lærernes kamp for såvel landsdækkende som lokale arbejdstidsaftaler.
 • At de gode erfaringer med at udvikle en musketereden bringes i anvendelse ved OK 2020 på det private område og igen ved OK 2021, når de offentlige overenskomster skal forhandles på ny.
 • At der bliver en aktiv lønkamp på det private område i tiden fremover. Virksomhedernes store overskud skal omfordeles til lønarbejdernes fordel. Der er råd til markante lønstigninger.
 • At der i årene fremover kommer meget mere fokus på lønarbejdernes muligheder for det gode liv og et ustresset arbejdsliv. Vi vil arbejde aktivt for at 30 timers arbejdsuge, stop for stress og opnåelse af et godt seniorliv, kommer højt på den politiske dagsorden.

 


 

Udtalelse vedtaget af Enhedslistens Lærernetværk d. 5. maj

OK18 løste ikke arbejdstidsspørgsmålet – fortsat kamp mod Lov 409!

De forlig, som er indgået for lærere og undervisere ved OK18, er slet ikke tilfredsstillende.

Kravet var klart: Lærerne skulle have en overenskomstmæssig arbejdsaftale som alle andre faggrupper og Lov 409 fra 2013 skulle væk. Det er en kæmpe skuffelse for alle lærere og undervisere, at disse rimelige krav ikke kunne kæmpes igennem, og vi i stedet endnu en gang skal se frem til en periode med lov 409 og lade os nøje med en kommisionsundersøgelse.

En kommission er ingen garanti for at lærernes rimelige krav bliver hørt.

Men vi skal gøre alt hvad vi kan for at sikre et ordentligt indhold i kommissionens arbejde.
Vi skal bruge hvert et lille hul i muren til at skabe aktivitet og synliggøre vores rimelige krav i offentligheden, så vi også fremover kan regne med en folkelig opbakning til ordentlige, aftalte arbejdsforhold for lærere og undervisere.

Vores afgørende styrke er et stort folkeligt pres, som vi så udfoldet i OK18 – kombineret med viljen til konflikt. Denne vilje manglede i de afgørende forhandlinger.

Presset rakte til et rimeligt resultat omkring lønnen og spisepausen, og det glæder os, at en samlet fagbevægelse på det offentlige område havde styrke til at sætte foden ned i forhold til presset for fortsatte forringelser af de offentlige ansattes arbejdsvilkår.

Men Lov 409 står uantastet – og vil i princippet kunne gøre det til 2021. Vi vil kæmpe for at skabe et lignende pres næste gang, men vi har ingen garantier for at det lykkes

Lov 409 er i praksis blevet undergravet af over 70 lokalaftaler – om end de er af vekslende kvalitet. Denne udvikling må fortsættes, så der bliver indgået flere lokalaftaler, og så de lokalaftaler, der allerede er indgået rundt omkring, bliver forbedret og får et reelt indhold.

Her er det afgørende ikke, om vi har års- eller kvartalsnormer. Langt vigtigere er tid til forberedelse og en øvre grænse for antallet af lektioner, samt at TR som repræsentant for de kollektive interesser spilles på banen som en aktør, som ledelsen skal forhandle og samarbejde med.

Vi må dog også se i øjnene, at der er grænser for, hvor langt vi kan nå med lokale aftaler.

Bedre lokale aftaler er et afsæt for ny optimisme og aktivitet, men hvis der virkelig skal rykkes ved rammerne for vores arbejdsvilkår, kræver det et opgør med ”Nødvendighedens politik” og den nyliberale nedskæringspolitik, der har redet og rider landet som en mare.

Kampen for ordentlige arbejdsforhold er og skal være forbundet med kampen for velfærd og et opgør med nødvendighedens politik.    

Det må være en vigtig opgave for de faglige organisationer at stille sig i spidsen for en kampagne for flere og bedre lokalaftaler. Herunder også at sætte de nødvendige midler af til det. Samt at søge opbakning til det blandt de andre kræfter i “musketer-eden”. For eksempel ved at bakke op om lokale demoer og markeringer bag kravet om gode arbejdstidsaftaler. Vi vil som enhedsliste-medlemmer gøre hvad vi kan for at vedligeholde den aktivitet og kampvilje vi så under OK18, og appellerer til andre faggrupper om at støtte os i vores kamp for en arbejdstidsaftale.

Vi opfordrer samtidig de partier, der har udtrykt sympati for lærerne og modstand mod lov 409, om at rejse spørgsmålet om lokalaftaler i kommunalbestyrelserne og presse på for at der bliver indgået flere og bedre lokalaftaler.

En sommerferiekonflikt er udsigtsløs

Det er skuffende, at det ikke lykkedes at kæmpe en arbejdstidsaftale for lærere og undervisere igennem denne gang.

Vi er samtidig i den situation, at vi skal stemme om en konflikt, som skal starte midt i eksamen – og som kan løbe ind i ferien, hvor den er helt uden virkning.

Det er frustrerende, at vi på den måde skal stemme om et forlig med en pistol for panden.

Var der en reel vilje til konflikt, skulle vi have taget den i april, hvor opbakningen var optimal med støtte fra 60-70 % af befolkningen.

Der er mere end nogensinde brug for sammenhold og fællesskab.

Som situationen er nu, står vi i et urimeligt dilemma. Skal vi vælge protesten? Skal vi gå den pragmatiske vej? Vi opfordrer alle lærere og undervisere til at respektere hinandens synspunkter, så vi kan få en nøgtern debat om fordele og ulemper ved henholdsvis nej og ja til overenskomstresultatet. Og vi opfordrer enhver til at tage stilling og til at afgive sin stemme.

Vi vil afvente medlemmernes dom. 

Viser det sig, at kampviljen og frustrationerne hos vore kolleger er store nok til, at der er flertal for et nej og for at tage en konflikt på trods af dårlige odds, vil vi være at finde allerforrest i kampen. 

Viser det sig, at der er et flertal for et ja, er det tydeligt for enhver, at et Ja ikke kan opfattes som et udtryk for tilfredshed. Også i den situation vil vi gå forrest i kampen for en reel arbejdstidsaftale for lærerne – for underviserne.

Vedtaget på landsmøde i Enhedslistens Lærernetværk lørdag den 5. maj. 2018.

For yderligere info: Kontakt Hans Jørgen Vad, 29 84 77 34.

 


 

Udtalelse vedtaget af Enhedslistens Faglige Landsudvalg 29. april

Mobiliseringen og sammenholdet er historisk

Nu er der indgået forlig for alle. Mobiliseringen og sammenholdet blandt de offentligt ansatte har skabt et enormt tryk, som har presset Løhde og Ziegler til at give efter. Resultaterne på det regionale, det kommunale og på statens område har alle samme ramme, som har brudt med moderniseringstyrelsens spare- og fleksibilitetskrav.

Den fantastiske mobilisering, og det faktum, at alle kom i mål med en løsning, må kaldes en sejr. Til trods for sprækker i sammenholdet, og at lærernes forhandlere valgte en kommission, så er fagbevægelsens krav i det store hele kommet i mål :

 • Fagbevægelsen fik en lønramme på 8,1 %, som bryder ti års nulvækst og følger udviklingen i det private. Det er ikke store stigninger, men det opfylder de krav, som man gik i kamp for.
 • Fagbevægelsen fik puljer til ligeløn og lavtløn, som ikke er store, men et fremskridt.
 • Fagbevægelsen fik fjernet Corydons privatlønsværn, så frem over stiger og falder lønnen sammen med det private, dvs den tidligere reguleringsordning på 80/80.
 • Fagbevægelsen fik sikret spisepausen, selv om der er forskellige juridiske udgaver.
 • Arbejdsgiverne fik ikke deres krav om, at de offentligt ansatte skulle betale for det såkaldte løngab, dvs at de skyldte på forhånd.
 • Arbejdsgiverne måtte trække alle krav om øget fleksibilitet i ansættelse og arbejdstid tilbage.
 • Arbejdsgiverne fik ikke presset mere individuel løndannelse igennem.
 • Arbejdsgiverne måtte opgive forringelser af seniorordningerne.

Vi har ikke set de konkrete aftaler endnu, så en faktuel gennemgang af detaljerne i de enkelte forlig får I først senere. Enhedslistens Faglige landsudvalg træder sammen lørdag d. 5. maj og vurderer resultatet. Enhedslistens årsmøde har vedtaget en udtalelse om OK18, som trækker de store linjer op: ”Sammen vinder vi – bevægelse skaber resultater”.

Sprækken og sammenholdet
Vi vil gerne kommentere to vigtige spørgsmål, som også har fyldt debatten de sidste dage. Det første er om musketer-eden blev brudt, det andet er om lærernes aftale. Der er ingen tvivl om, at delforliget for LO-gruppen på det regionale område, skabte en sprække i sammenholdet blandt forhandlerne.
Men det blev repareret, og siden er der kommet løsninger (forskellige) på den juridiske sikring af frokostpausen i såvel regioner som kommuner og staten. Forhandlerne bekræftede musketer-eden og stod sammen om at der skulle være en aftale for alle i kommunerne og staten, og det sikrede en fælles aftale på alle tre områder.

Lærernes kommission
Lærernes aftale med KL, som også får konsekvenser for statens undervisere, om nedsættelsen af en kommission, er et valg som lærernes forhandlere selv har truffet. Aftalen har fået opbakning af hovedstyrelsen i Danmarks lærerforening, mens mange lærere er meget utilfredse, og opfordrer til at stemme nej. På Enhedslistens årsmøde har de tilstedeværende lærere vedtaget en udtalelse, hvor de opfordrer til at stemme nej på deres område.
Enhedslistens lærernetværk vil snarest komme med en vurdering af resultatet. I den sidste ende er det medlemmerne, der afgør skæbnen for kommissionen, når de skal stemme om overenskomsten. Uanset resultatet, så skal vi give fuld opbakning til og arbejde for solidarisk støtte til, at lærerne får tilkæmpet sig gode lokale arbejdstidsaftaler i alle landets kommuner.

Styrken skal bruges til nye sejre
Sammen har vi skabt ny styrke lokalt og på tværs af faggrupperne, som kan bruges i kampen for velfærden, fx om de kommende økonomiaftaler for kommuner og regioner. Den store og aktivistiske mobilisering kan med fordel inspirere de næste overenskomstforhandlinger på det private i 2020 og det offentlige i 2021. Der er tændt et håb om en bedre fremtid for de mange.

Venlig hilsen
Enhedslistens Faglige Landsudvalg


Sammen vinder vi – bevægelse skaber resultater

Udtalelse fra Enhedslistens årsmøde, maj 2018

Vi har sagt det fra starten og siger det gerne igen: Vi bakker 100 % op om velfærdens helte. Vi anerkender de offentligt ansattes altafgørende betydning for vores velfærd. Vi bakker op om kravene, om aktiviteterne og om opgøret med arbejdsgivernes nyliberale doktrin. Der er penge nok i samfundet og statskassen, så der er råd til bedre løn- og arbejdsvilkår

750.000 offentligt ansatte har skrevet et nyt kapitel i Danmarks historien. Sammen har vi sagt #nokernok til regeringen og KL. Fagbevægelsen har indgået en musketer-ed om en række rimelige krav: Lønstigninger som det private, en sikring af spisepausen og en arbejdstidsaftale til lærerne. Sammen har vi skabt en omfattende bevægelse, hvor offentligt ansatte med stor støtte i resten af befolkningen har stået #skuldervedskulder om #EnLøsningForAlle.

Vi har allerede vundet meget sammen: Sammenholdet på tværs af faggrupper og den lokale mobilisering er fundamentet til de næste mange kampe for velfærd og bedre vilkår for lønmodtagerne. Nu står fagbevægelsen ved målstregen. Den sidste modstand fra Løhde overvindes ved fælles kraft. Delaftalen på det regionale skabte en sprække i sammenholdet. Men lønmodtagerne genfandt sammenholdet, og har skaffet et kommunalt forlig, som omfatter alle faggrupper. Vi håber, at fagbevægelsen kommer i mål med et forlig, der er en løsning for alle.

Står arbejdsgiverne stejlt på statens område og lockouter store dele af Danmark, så kan velfærdens helte regne med Enhedslistens opbakning hele vejen. Griber Folketinget til et lovindgreb på arbejdsgivernes præmisser, så stiller vi os aktivt og solidarisk sammen med lønmodtagerne, og lover at det bliver hørt på Christiansborg.

Sammen har vi skabt ny styrke, som kan bruges i kampen for velfærden og ved kommende overenskomstforhandlinger. Der er tændt et håb om en bedre fremtid for de mange.


Lærere på Enhedslistens årsmøde udtaler

Stem nej!

Det forlig, som er indgået på det kommunale område for lærere og undervisere, er uacceptabelt. Kravet var klart. Lærerne skulle have en overenskomstaftale som alle andre faggrupper. Lov 409 fra 2013 skulle væk. Men hovedkravet om en overenskomstmæssig regulering af arbejdstiden er ikke opfyldt. Man har fastholdt den allerede gældende årsnorm.

En kommission er ikke en overenskomst! Men vi hjælper gerne med besvarelsen på spørgsmålet: ”Har lov 409 haft en betydning?” Ja. En lærer uden forberedelse kan ikke levere optimal undervisning. God undervisning kræver gode rammer, og det giver Lov409 ikke. F.eks. har 17.000 lærere og undervisere forladt folkeskolen siden 2013. Vi er bekymrede. Skolerne, lærere som elever, har brug for en aftalt overenskomst.

Accepterer vi et kommissionsarbejde frem for en overenskomst, åbner dette op for forringelser for alle faggrupper både i det offentlige og det private. Nok er stadig nok. Derfor anbefaler vi et nej i fremsynet solidaritet. Et nej styrker derfor også jer. Er I med os? Vi er med jer, som en del af den fagbevægelse, der i 2018 har vist, at den er mere levende end nogensinde før.

#Enløsningforalle

Lærere og undervisere på Enhedslistens årsmøde 2018.

 

Lokale aktiviteter vokser

Fagbevægelsen har lokalt sat gang i en lang række aktiviteter over hele Danmark. Tjek det her på Danmarkskortet.

De lokale samarbejder vokser i styrke dag for dag. De privatansatte melder deres opbakning, og de studerende har oprettet støttegrupper, ligesom de reformramte søges inddraget.

 

Vigtig Facebookgruppe

Bak op om de offentligt ansatte” hedder en ny Facebookgruppe, som  allerede har 165.000 medlemmer. Her kan man dele sin opbakning til de offentligt ansatte og skrive gode historie om den offentlige sektor. Del dine POSTIVE historier, del med dine venner og kollegaer. Brug hashtag #offentlike #NokErnok18 #SkulderVedSkulder #ViErMereVærd #EnLøsningForAlle #BakOp #OK18

Tjek fagbevægelsens konfliktside “En løsning for alle”, hvor der er masser af nyttig info om konflikten.

Støt borgerforslaget om “Send konfliktpengene tilbage til velfærden”

Skriv under på borgerforslaget, som skal sikre at Folketinget behandler et forslag om at alle de sparede penge ved en konflikt kommer tilbage til velfærden.

Deltag i demonstrationer og aktiviteter

Alle kan være. Er du offentlig ansat, så kan du sammen med dine kolleger gøre strejken aktiv og udadvendt. Er du privat ansat, så kan du samle opbakning blandt kollegerne til velfærdens helte. Er du selv bruger af velfærden, så kan du bakke de offentlig ansatte op på demonstrationer og møder. Læs mere i Enhedslistens Aktivitets- og strejke håndbog

Fagbevægelsen er i gang med at planlægge demonstrationer over hele landet på første og anden strejkedag. Den foreløbige største demonstration bliver på første lockout-dag. Vi deler løbende info på Enhedslistens faglige Facebook-side.

Aktiviteterne i Købehavn og Frederiksberg kommune samles på denne hjemmeside

Pres arbejdsgiverne i medierne

Fagbevægelsen holder fast i musketer-eden, hvor man støtter hinanden i kravene, men har brug for støtte nedefra. Derfor opfordrer vi Enhedslistens faglige til at blande sig i debatten: Send læserbreve til lokalavisen, skriv til borgmesteren – alt, der sætter de ansattes krav på dagsordenen, hjælper!

Derudover har Enhedslistens faglige sammen med Socialistisk Ungdomsfront lavet et billede og nogle plakater, som du kan hhv. dele på Facebook eller printe og hænge op på din arbejdsplads.

Sidst, men ikke mindst, kan du følge udviklingen i OK 2018 ved at følge Enhedslistens faglige på Facebook.

 

Alle kampagner

"Det trækker op til storkonflikt. Hos Enhedslisten er vi ikke i tvivl: Vi støtter velfærdens helte." - Pernille Skipper

Det gør Enhedslisten i Folketinget

I Danmark tjener kvinder i 13,2 pct. mindre i timen end mænd. Forskellene skyldes især, at kvindedominerede fag så som omsorgsfag lønnes markant ringere end mandedominerede fag.

Derfor har Enhedslisten stillet forslag om at afsætte 5 mia. kr. til en særlig ligelønspulje. Læs Enhedslistens forslag, som Alternativet er gået med på – og læs fagbossernes opbakning til forslaget.

12. april har Enhedslisten desuden indkaldt til forespørgselsdebat om det mandat, regeringen har givet til forhandlingerne om OK18, og hvordan regeringen stiller sig til et indgreb i en konflikt. Læs mere.

Det gør Enhedslisten i regionerne

Lockouten skal ikke være en spareøvelse. Derfor skal penge sparet på en storkonflikt føres tilbage til de relevante områder. Det foreslår Enhedslisten i Region Midtjylland og i Region Hovedstaden (punkt 4. på dagsordenen).

Det gør Enhedslisten i kommunerne

På Syddjurs, i Furesø, i Århus og i Esbjerg har Enhedslisten anmodet byrådet om at opfordre KL til at trække lockout-varslet tilbage.

Såfremt KL fastholder varslingen af lockout, foreslår Enhedslisten i København, Svendborg, Syddjurs, i Furesø og i Roskilde at trække sin bemyndigelse til KL om at indgå overenskomster for de respektive kommuner tilbage, så kommunernes ansatte ikke kan lockoutes.

På Syddjurs, i Ishøj og i Esbjerg har Enhedslisten foreslået, at penge sparet på en lockout skal føres tilbage til det kommunale område, de er sparet på.

På Bornholm har Enhedslisten undersøgt mulighederne for, at kommunen kan handle uafhængigt af KL i forbindelse med en lockout – og overvejet, om KL har udspillet sin rolle. På Frederiksberg, i Århus og i Svendborg har Enhedslisten stillet en lang række kritiske spørgsmål om borgmesterens holdning til KL’s lockout-varsel.

 

Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo