— Udlændinge og integration

Fire partier: Børnene ud af Sjælsmark nu

De knap 100 børn af afviste asylansøgere på Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland lever ”under svære forhold”, som er ”egnede til væsentligt at vanskeliggøre deres opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse”.

Det slog Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen torsdag fast i en længe ventet redegørelse baseret på uanmeldte besøg på udrejsecentret.

Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsætter først i det nye år et beslutningsforslag om, at afviste børnefamilier ikke skal indkvarteres på udrejsecenter, før udrejsen er umiddelbart forestående. Baggrunden er forskning, der viser, at børn tager skade af langvarige ophold på asylcentre, og senest Ombudsmandens redegørelse.

De fire partier ønsker en genindførelse af den ordning, der blev aftalt i den såkaldte asylaftale i september 2012 mellem S-R-SF-regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance. Asylaftalen indebar, at afviste børnefamilier ét år efter endeligt afslag fik mulighed for at flytte til en bolig uden for asylcentrene, og at børn først skulle overføres til udrejsecenter, når udrejsen var umiddelbart forestående.

Søren Søndergaard (Enhedslisten) siger:

  • Jeg noterer mig, at Ombudsmanden i sin redegørelse slår fast, at det er politikernes ansvar at træffe en beslutning om at forbedre børnenes vilkår. Når vi fremsætter forslaget nu, er det for at leve op til det ansvar.

Carolina Magdalene Maier (Alternativet) siger:

  • Ingen børn skal bære de voksnes ansvar på deres skuldre. Derfor er det eneste hensyn, vi bør tage til børnene på Sjælsmark, deres mulighed for naturlig udvikling og livsudfoldelse. Det har Ombudsmanden netop dokumenteret, at Sjælsmark giver vanskelige forhold for. Derfor er den eneste anstændige løsning, at børnene får mulighed for at leve i det ordinære samfund, når der ikke er umiddelbar udsigt til hjemsendelse. Børn er børn. Og det er vores opgave at give dem en så ubekymret og opbyggende hverdag som overhovedet muligt.

Sofie Carsten Nielsen (Radikale Venstre) siger:

  • Børn skal være børn, og det er hjerteløst, at man vil ramme voksne gennem deres børn. Nu har vi endnu en rapport, der bekræfter at Sjælsmark er usundt for børn. Vi skal ikke have flere lappeløsninger, børn skal ikke spærres inde, de skal have lov at bo andre steder, indtil udrejse er aftalt.

Holger K. Nielsen (SF) siger:

  • Ombudsmandens kritik af forholdene placerer sig jo i bunken af allerede rystende rapporter om hverdagen for børn på Udrejsecenter Sjælsmark. Det er mig ubegribeligt, at der ikke bliver gjort det mindste fra regeringens side, og at man fortsætter med at ignorere børns skæbne og insisterer på at skabe et så uværdigt liv som overhovedet muligt. Den praksis bør stoppe med det samme.

Her er de fire partiers beslutningsforslag:

Fremsat af Søren Søndergaard (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF).

Forslag til Folketingsbeslutning om indkvartering af børnefamilier med afslag på asyl

Folketinget pålægger regeringen at genetablere den ordning, der fremgår af asylaftalen fra september 2012, hvorefter børnefamilier, der har fået afslag på asyl, 12 måneder efter endeligt afslag får ret til at flytte i særlig bolig uden for asylcentrene, og børn tidligst kan overføres til et udrejsecenter, når udrejsen er umiddelbart forestående.

Bemærkninger til forslaget:
I januar 2008 indgik den daværende VK-regering en aftale med DF om, at børnefamilier, der havde fået afslag på asyl, og som ikke kunne udsendes tvangsmæssigt af Danmark, på visse betingelser kunne få tilladelse til at bo uden for asylcentrene (https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/42A2AC9C-4772-401F-ACBA-C4FEE201180B/0/faktaark_aftalen_om_vilkaar_for_asylansoegere.pdf).

Baggrunden var længere tids debat om skadevirkningerne af børns langvarige ophold på asylcentre uden udsigt til afklaring af deres situation.

Røde Kors udgav i 2009 rapporten ”Herre i eget hus…”, som er en undersøgelse af virkningerne af asylansøger-børnefamiliers udflytning til særlige boliger uden for asylcentrene (https://en.rodekors.dk/sites/rodekors.dk/files/2018-03/9-Herre-i-eget-hus-PDH-.pdf). Af undersøgelsen fremgår, at børn inden udflytningen var ”vidne til mange dramatiske optrin på asylcentrene, heriblandt jævnlige tvangsmæssige udsendelser og indlæggelser”. Børnenes liv på centrene var ”præget af samme omskiftelige og konfliktfyldte miljø”, som de voksne asylansøgere oplevede.

Det fremgår af undersøgelsen, at forældrene efter udflytningen følte ”glæden og lettelsen ved at se børnenes trivsel forbedres”, og at forældre og børn oplevede et bedre hverdagsliv på grund af ”fraværet af en del belastningsfaktorer i børnenes liv. Dette betyder f.eks., at børnene ikke i samme grad konfronteres af andre familiers skænderier og problemer, samt at den danske institutionsdagligdag vurderes af forældrene til at være mere gavnlig for børnene”.

Det fremgår også af undersøgelsen, at ”Forældrene fortæller, at børnene i langt højere grad end tidligere tager kammerater med hjem, og derfor også er blevet mindre tilbageholdende med selv at gå på besøg hos kammeraternes familier”. Og ”Efter lidt opstartsvanskeligheder har udflytningen således haft den effekt, at asylsøgende børns hverdagsliv næsten spejler et almindeligt dansk børneliv”.

I september 2012 indgik S-R-SF-regeringen den såkaldte asylaftale, ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere”, med EL og LA (https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2012/Aftaletekst-asyl.pdf). Aftalen udvidede afviste børnefamiliers mulighed for at bo uden for asylcentrene og indebar, at de ét år efter Flygtningenævnets afslag på asyl kunne flytte i en bolig uden for asylcentersystemet. Tiltaget blev i aftalen bl.a. begrundet med, at ”Asylansøgerfamilier med børn er særligt udsatte, fordi lange ophold i et asylcenter øger risikoen for psykiske lidelser hos børn”.

Det blev videre aftalt at oprette et udrejsecenter, men det blev nedfældet i aftalen, at der skulle tages hensyn til mindre børn, så ikke skulle overføres til et udrejsecenter, før udrejsen var umiddelbart forestående.

Efter folketingsvalget i juni 2015 har de Venstre-ledede regeringer fulgt en anden kurs. Et stort ansat børn er nu overflyttet til udrejsecentret Sjælsmark i Nordsjælland, hvor der 9. september 2018 var indkvarteret 93 børn, hvoraf de 24 var født i Danmark. Af de 93 børn kom 70 fra lande, som ikke modtager egne statsborgere, når de tvangsudsendes – primært Iran og Irak (jf. svar på spørgsmål 954 og 955, UUI alm. del, 2017-18).

Børn fra lande, hvortil der ikke kan tvangsudsendes, har udsigt til meget langvarige ophold på udrejsecenter. Børnene er uden indflydelse på, om forældrene vælger at udrejse eller undlader at efterkomme myndighedernes påbud om at forlade Danmark. Men børnene er ofrene for såvel forældrenes beslutning om ikke at udrejse som for danske myndigheders beslutning om, at børn nu – i modsætning til perioden før folketingsvalget i juni 2015 – oplever meget langvarige ophold på et udrejsecentre. Ophold, som det for børnene ikke er muligt at se en ende på.

Folketingets Ombudsmand offentliggjorde 20. december 2018 sin redegørelse om børns forhold i Udrejsecenter Sjælsmark (http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/boern_i_udrejsecenter_sjaelsmark/redegoerelse/). I redegørelsen konkluderer Ombudsmanden, at ”børnene i Udrejsecenter Sjælsmark – generelt set – må siges at leve under svære forhold”, som er ”egnede til væsentligt at vanskeliggøre deres opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig livsudvikling og fri livsudfoldelse”. Ombudsmanden lægger til grund, at ”bl.a. uro, ensomhed og uoverskuelighed i betydeligt omfang karakteriserer børnenes hverdag”, og refererer, at der i perioden 1. januar-3. december 2018 er sendt 51 underretninger vedrørende børn fra udrejsecentret til Hørsholm Kommune.

Af Ombudsmandens redegørelse fremgår, at det er de danske myndigheder, der har ansvaret for børnenes forhold i Danmark, og at børnene i almindelighed ikke selv kunne træffe beslutning om at forlade Danmark eller i øvrigt har nogen form for eget ansvar for den situation, de befinder sig i.

Forslagsstillerne finder, at Ombudsmandens redegørelse understreger behovet for, at Folketinget og regeringen tager aktive skridt for at forhindre, at børn indkvarteres på et udrejsecenter, medmindre udrejsen er umiddelbart forestående.

At asylansøgerbørn er særligt udsatte, og at lange ophold på et asylcenter øger risikoen for psykiske lidelser hos børn, gælder i dag i lige så høj grad, som da asylaftalen blev indgået i 2012.

Danmark har tilsluttet sig FN’s børnekonvention, hvor det i artikel 3 hedder: ”I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af of­fentlige eller private institutioner for social velfærd, domstole, forvaltnings­myndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række.” Dette indebærer en vidtgående forpligtelse for Danmark til at tage hensyn til barnets tarv, og det er bl.a. på den baggrund, at forslagsstillerne ønsker at genoprette situationen fra årene op til folketingsvalget i juni 2015, hvor afviste børnefamilier fik mulighed for at flytte ud fra asylcentrene ét år efter endeligt afslag, og hvor børn først blev overført til udrejsecenter, når udrejsen var umiddelbart forestående.

At forældre nægter at udrejse, og at danske myndigheder ønsker at presse forældrene til at forlade landet, skal ikke ramme børnene, der – uanset om de er småbørn eller teenagere – er helt uden ansvar for forældrenes beslutninger.

Alle nyheder