Cookiepolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

Enhedslistens dataansvar og kontakt

Enhedslistens Landsorganisation er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har indsamlet om dig. Partimedlemskab defineres i datalovgivningen som personfølsom information, hvilket danner grundlag for denne politik. Oplysninger i forbindelse med medlemskab opbevares og behandles i Enhedslistens medlemssystem.

Vi indsamler også oplysninger om brugere af Enhedslisten-app og om økonomiske bidragsydere til Enhedslisten, dette omfatter også data fra personer der ikke er medlem af Enhedslisten.

Vi overholder de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, hvilket bl.a. betyder, at:

 • Vi ikke indsamler og behandler flere oplysninger end nødvendigt
 • Vi ikke opbevarer flere oplysninger end nødvendigt
 • Vi løbende ajourfører dine oplysninger, så de er korrekte
 • At der er gennemsigtighed i vores behandling af dine personoplysninger
 • At vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Hvis du spørgsmål til vores behandling af dine data er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnr.: +45 33 93 33 24 eller e-mail: [email protected]

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Enhedslistens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

FormÅLENE

Formål med behandling af medlemsoplysninger

 • Enhedslistens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i Enhedslistens kursusaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Overblik over og forbedring af medlemmers erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Som led i Enhedslistens vedligeholdelse af interne faglige og politiske netværk og udvalg
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Udsendelse af medlemsblad
 • Administration af din relation til os

Kategorier af oplysninger

Langt de fleste af de oplysninger Enhedslisten behandler, er almindelige personoplysninger som oplysning om navn, adresse, e-mail, telefon nr. samt faglige og uddannelsesmæssige forhold.

Dit medlemskab af Enhedslisten er imidlertid en følsom personoplysning, og når vi foretager behandling af oplysninger, hvor dit medlemskab samtidig direkte eller indirekte er omfattet, tager vi naturligvis højde for det. For ansatte og medlemmer med offentlig hverv gemmes CPR numre og bankoplysninger hvis det er nødvendigt.

Medlemmer kan oplyse om handicaps og kostpræferencer som bruges ved deltagelse i aktiviteter i Enhedslisten. Ligeledes kan oplyses om eksterne tillidshverv og fagforeningsmedlemskab.

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi indsamler oplysninger på følgende måder:

 • Oplysninger som du giver os. Det er for eksempel, når du melder dig ind i Enhedslisten, eller hvis du ændrer eller tilføjer oplysninger på mit.enhedslisten.dk
 • Oplysninger som vi får gennem en aktivitet i Enhedslisten, f.eks. deltagelse i kurser og møder.
 • Ved registrering i appen “Vær med”, fra Enhedslisten.
 • Ved økonomiske bidrag til Enhedslistens aktiviteter
 • Personlig- eller telefonisk kontakt
 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Enhedslisten arbejder løbende på at  sikre at medlemsdata er retvisende, for eksempel ved opslag i offentlige registre.

ENHEDSLISTEN-APP

Enhedslisten bruger appen “Vær med”, der kan downloades fra Apple Store og Google Play og som virker på enheder med enten Apples IOS eller Googles Android som styresystem. Appen er et tilbud til medlemmer og sympatisører om at få enkel tilgang til til Enhedslistens politik, og for at kunne bidrage med forskellige opgaver. Det er frivilligt at installere og benytte appen.

I appen skal man oprette en brugerprofil med navn og telefonnummer. Disse oplysninger indsamles for at brugerne kan verificeres via en SMS kode, der skal bekræftes. Det er frivilligt om man vil angive andre oplysninger som e-mail og postnummer. Oplysninger som angives vil ikke blive gemt andre steder, for eksempel i Enhedslistens medlemssystem. Det er frivilligt at registrerer sig i appen, men det er nødvendigt med registrering for at kunne bruge den.

Oplysningerne gemmes og behandles i Enhedslistens aktivistportal, der er bygget på samme system. Det er Zetkin Foundation som er databehandler for dette system. Adgangen til dette system er begrænset til få ansatte i Enhedslistens landsorganisation. Databehandleren vil også have adgang til disse oplysninger.

Hvis du ønsker at blive slettet efterfølgende så kontakt: [email protected]. Da registrering i appen ikke er forbehold Enhedslistens medlemmer sker der derfor heller ikke en automatisk sletning ved udmeldelse af Enhedslisten.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af partiet.

Vi opbevarer dog anonymiserede oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Endvidere er der tilfælde, hvor vi er pålagt at beholde oplysningerne i en lovgivningsmæssig fastsat periode. For eksempel opbevarer vi bogføringsmateriale, f.eks. om betaling og fakturering af kontingent, efter principperne i bogføringsloven.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver kun oplysninger, når loven kræver det, f.eks. i forbindelse med opstillinger, varetagelse af offentlige hverv og ansættelser, eller for at kunne opretholde kommunikation og medlemskab, f.eks. adresser til bladdistribution og kontingentopkrævning.

Du bliver også medlem af en lokalafdeling, en region, en storkreds og et eller flere netværk, hvor kontaktpersoner og eventuelt andre bestyrelsesmedlemmer har adgang til grundlæggende medlemsoplysninger og til at kontakte dig. Det samme gælder Enhedslistens Landskontor og Chr. Borg sekretariat.

Sikkerhedsforanstaltninger

Enhedslisten opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod, at de hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Enhedslistens sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at dine personoplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.

Samtykke

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under ”Dataansvar og kontakt”. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis en behandling er baseret på dit samtykke, vil du have afgivet dette inden behandlingen. Vi gør altid opmærksom på, når du skal afgive et samtykke.

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Dine persondata vil du kunne se og rette på din personlige side, som tilgås via dit eget log ind og password.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.
Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: [email protected]
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Scroll to Top