Enhedslisten vil have hjælp til voldsramte kvinder på finansloven

Hjælpen til kvinder der udsættes for vold, er blevet syltet i årevis. I 2018 blev 3.069 kvinder afvist på krisecentrene på grund af pladsmangel. Samtidig slår en ny rapport fast, at partnerdrab er den største enkeltstående gruppe af drab i Danmark.

Det får nu Enhedslisten til at rejse et krav overfor regeringen i de kommende finanslovsforhandlinger. Partiet vil have afsat ca. 165 millioner på finansloven, så der næste år bliver flere pladser på krisecentre og bedre hjælp til voldsramte. Området vil permanent blive løftet med ca. 145 mio. kr.

Mai Villadsen, Enhedslistens ligestillingsordfører, siger:

– Krisecentrene melder fuldt hus, og tusindvis af kvinder afvises på grund af pladsmangel, når de har samlet mod til sig, og henvender sig på et krisecenter. Det kan være livsfarligt. Det er simpelthen uacceptabelt, og derfor rejser vi nu et krav i finanslovsforhandlingerne om, at vi allerede næste år får oprettet flere pladser.

– Det bedste ville selvfølgelig være, hvis der slet ikke var brug for krisecentrene, men det er desværre ikke virkeligheden i dag. Langt fra. Derfor skal flere pladser på krisecentrerene gå hånd i hånd med en forebyggende indsats, der på sigt forhåbentlig mindsker behovet for krisecentre. Vi er som samfund forpligtet til ikke bare at beskytte kvinder imod vold, men også at forebygge den.

– Der er årelange ventelister til behandling og forebyggende indsatser. Det gør det livsfarligt at være voldsudsat kvinde i Danmark. Men der findes faktisk gode forsøg med ambulante behandlingstilbud. Dem skal vi hurtigst muligt have udbredt til hele landet. Det kan både være et godt alternativ til et ophold på et krisecenter for den voldsudsatte, men det kan også tilbyde behandling til voldsudøvere og dermed forebygge fremtidig vold.

Det foreslår Enhedslisten:

OPRET FLERE KRISECENTERPLADSER
Krisecentrene er fyldte. I 2018 blev 3.069 kvinder afvist på grund af pladsmangel. Det kan være livsfarligt, da vi ved, at det er i det øjeblik, at en kvinde forlader en voldelig partner, at hendes liv kommer i fare. Enhedslisten vil afsætte 90 mio. kr. til etablering af flere krisecenterpladser.

Konkret foreslår Enhedslisten:

  • Der oprettes en etableringspulje på 20 mio. kr. som kan søges af kommuner i samarbejde med lokale krisecentre til oprettelse af flere krisecentre. Puljens midler prioriteres til de kommuner/regioner, hvor presset på krisecentrene er størst.
  • Der afsættes 70 mio. kr. til drift af 75 nye sengepladser landet over. Det vil kunne hjælpe cirka 350 kvinder om året.

GIV VOLDSUDSATTE KVINDER RET TIL PSYKOLOGHJÆLP
Kvinder, der gør ophold på krisecenter, har ikke ret til psykologhjælp. Det betyder, at rigtig mange voldsudsatte aldrig får bearbejdet de traumer, som volden fører med sig. Manglende behandling kan gøre det vanskeligt at genetablere et liv med arbejde, familie og venner – væk fra volden. Voldsfaglig psykologhjælp kan desuden forhindre, at voldsudsatte vender tilbage til en voldelig partner.

Enhedslisten vil give kvinder ret til 10 psykologsamtaler i forbindelse med et krisecenterophold, sådan som børn har ret til i dag.

Konkret foreslår Enhedslisten:

  • Ret til 10 timers psykologhjælp ved ophold på krisecentre indskrives i servicelovens §109.
    Der afsættes 24,5 mio. kr. til dække af omkostninger.

FOREBYG VOLD MED AMBULANTE BEHANDLINGSTILBUD
Der er brug for bedre forebyggelse, for at undgå at volden eskalerer og bliver så alvorlig, at en kvinde må søge på krisecenter. Et ambulant behandlingstilbud benyttes ofte af kvinder, der ikke ellers ville komme i kontakt med et krisecenter. Muligheden for anonym rådgivning betyder, at flere søger hjælp. Samtidig kan behandlingsmetoden begrænse skadevirkninger og øge sikkerhed for voksne og børn, der samtidig med behandlingen kan blive i job og nærmiljø. Der er brug for at forebyggelsesindsatsen styrkes, så behovet for krisecenterpladser på sigt mindskes. Der er allerede 2 års ventetid på det ambulante behandlingstilbud hos Danner og tilsvarende 3 års ventetid på Mødrehjælpens ambulante rådgivningstilbud. Behovet vurderes derfor at være stort.

Konkret foreslår Enhedslisten:

  • Retten til voldsfaglig ambulant behandling indskrives som særskilt paragraf i serviceloven. Enhedslisten vil afsætte 50 mio. kr. så ambulante behandlings- og rådgivningsforløb kan tilbydes til ca. 650 voldsudsatte årligt.

Udgifter:

Enhedslisten foreslår samlet udgifter for 164,5 millioner i finansloven for 2020, hvoraf de 144,5 millioner er varige udgifter.

 

Initiativ Udgifter Finanslov 2020 (mio. kr.) Varige udgifter (mio. kr.)
Etableringspulje til krisecentre 20 0
Drift af 75 sengepladser på krisecentre 70 70
Ret til 10 timers psykologhjælp 24,5 24,5
Ambulante behandlingstilbud 50 50
I alt 164,5 144,5

 

  • Etableringspulje til krisecentre: 20 mio. kr.

Vi har taget udgangspunkt i Dansk Kvindesamfunds krisecenter i København, der blev oprettet i april 2018. Krisecentret har 20 pladser. Indskud og møblering af krisecenteret kostede samlet ca. 4 mio. kr. Hertil skal lægges udlæg til bl.a. løn, indtil refusionen udbetales af kommunen.

Oprettelse af krisecentre med i alt 75 pladser, vil beregnet fra dette eksempel koste 15 mio. kr. i etablering. Da der vil være kommunal variation i forhold til udgifter afsættes samlet 20 mio. kr.

 

  • Oprettelse af flere krisecenterpladser: 70 mio. kr.

Udgifter til en sengeplads på et krisecenter er ca. 2500 kr./døgn/kvinde. Der afsættes 70 mio. kr., hvilket svarer til den årlige udgift for 75 sengepladser.

 

  • Ret til 10 gratis psykologtimer: 24,5 mio. kr.

I 2018 blev 2.019 kvinder indskrevet til ophold på et krisecenter. Gennemsnitligt opholdte de sig 79 døgn på krisecenteret. Med yderligere 75 sengepladser, formodes dette tal at stige til cirka 2.400 kvinder. En psykologtime koster typisk 1.032 kr.  For 24,5 mio. kr. vil man altså kunne hjælpe ca. 2.400 kvinder med 10 timers psykologhjælp. Enhedslisten har bevidst lavet puljen så stor, at i princippet samtlige kvinder i målgruppen kan modtage tilbuddet, selvom der givetvis vil være en gruppe, der ikke anvender tilbuddet.

  • Udbredelse af ambulant rådgivning: 50 mio. kr.

Danner oplyser, at deres ambulante rådgivningstilbud modtog en samlet bevilling på 12,3 mio. kr., der hjælper 480 kvinder over tre år eller i gennemsnit 160 kvinder om året. For 50 mio. kr. vil rådgivningstilbuddet kunne udvides med kapacitet til ca. 650 personer årligt.

Finansiering:

Udgifterne er finansieret af ”pulje til øvrige initiativer” i Enhedslistens finanslovsudspil: En finanslov, der mindsker uligheden.

 

Den samlede finansiering på 10,8 milliarder i Enhedslistens finanslovsudspil findes blandt andet ved at kapital- og aktieindkomst beskattes som løn, en bedre skattebase og en balanceskat på bankerne.

Alle nyheder