Enhedslisten vil have naturzoner på finansloven

For en måned siden tegnede den seneste naturtilstandsrapport fra EU et dystert billede af den danske natur – naturens tilstand er forværret siden 2013. Derfor vil Enhedslisten sikre, at løfterne i forståelsespapiret om at give et markant løft til naturen skal omsættes til handling allerede på dette års finanslov. Helt konkret vil Enhedslisten have naturzoner både til lands og til havs.

Mai Villadsen, naturordfører i Enhedslisten, siger:

– Lige nu bliver naturen i Danmark hele tiden fattigere, så det haster med at vende udviklingen. Derfor vil Enhedslisten have naturen på finansloven allerede i år.

– Selv om miljøministeren selv har erkendt, at vi står i en naturkrise, er der ikke afsat én krone til naturen. Vi har én chance for at rette op på den skræntende natur, og det er nu, derfor vil vi have naturen på Finansloven allerede i år.

– Forskere siger enstemmigt, at løsningen på naturkrisen er at give naturen mere plads. Der findes stort set ikke i dag arealer, hvor naturen frit kan udfolde sig, og det er vi nødt til at prioritere politisk, hvis vi vil komme den danske natur til undsætning.

– Enhedslisten har i mange år kæmpet for at få naturzoner, og det lykkedes os at få det ind i forståelsespapiret, men for os er det ikke nok med en hensigtserklæring, vi forventer også, at regeringen reelt leverer på naturdelen allerede i år.

Enhedslisten foreslår, at der på Finansloven afsættes penge til:

  • At oprette 15 naturnationalparker.
  • At etablere urørt skov på 75.000 hektar.
  • At etablere områder med urørt hav – det vil sige områder på havet, hvor der ikke må fiskes.

Initiativer:

  • Forundersøgelse

Allerede i starten af 2020 skal en arbejdsgruppe bestående af førende biodiversitetsforskere udarbejde en forundersøgelse, der levere anbefalinger til hvilke land- og havområder, der skal udpeges til naturzoner. Desuden skal planfaglige og juridiske eksperter sikre, at begrebet Naturzoner indføres i lovgivningen – på lige fod med byzoner, landzoner og sommerhuszoner.

  • Implementering af naturnationalparker

Implementeringen af 15 naturnationalparker på sammenlagt knap 60.000 hektar. Det bør afsættes 250 mio. kr. årligt i 2020-2023 til at gennemføre implementeringen. Midlerne vil dække selve etableringsomkostningerne af naturnationalparkerne (dvs. hegning, monitering, køb og udsætning af dyr, genetablering af naturlig hydrologi og anden naturgenopretning m.m.).  I modsætning til etableringsomkostningerne skal de løbende driftsudgifter findes inden for Naturstyrelsens eksisterende budget.

  • Implementering af urørt skov

Der skal udlægges 75.000 hektar til urørt skov – det vil sige arealer, hvor naturen får helt frit spil til at udvikle sig. Der bør derfor som minimum afsættes 100 mio. kr. om året i 2020-2023 på Finansloven til udlægning af urørt skov.

  • Implementering af naturzoner til havs – urørt hav

Der skal afsættes midler til forarbejdet til udpegning at naturzoner til havs – disse kan afsluttes i løbet af 2020. Målet er, at 10 procent af de danske farvande skal udlægges til urørt hav ved udgangen af 2023, og derefter forventes det, at i alt 25 procent af Danmarks havareal er udlagt til urørt hav, når vi når til 2030.

Finansiering:

Enhedslisten forslår, at der afsættes:

2020: 390 mio. kr.

2021: 375 mio. kr.

2022: 375 mio. kr.

2023: 375 mio. kr.

Forslaget finansieres ved at trække på råderummet i Enhedslistens finanslovsudspil. På sigt ønsker Enhedslisten, at indsatsen for mere vild natur finansieres via en omlægning af landbrugsstøtten og omprioritering af midlerne i Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Alle nyheder