Handicap- og ældrepolitik

Enhedslisten vil forandre dansk handicappolitik.

Enhedslisten går til Folketingsvalget d.1. november 2022 med forslag om en grundlæggende reform af handicapområdet, der ændrer visitation, finansiering og opgavefordeling og markant styrker retssikkerheden for borgere med handicap.

Med det fælles forståelsespapir, som blev indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten forud for regeringsdannelsen i 2019, blev der skabt forhåbninger om, at der var forandringer af handicappolitikken på vej, men regeringen har svigtet ved ikke at prioritere området. Det skal der laves om på efter valget. Nu skal der sættes en retfærdig retning.

Der er et utal af områder indenfor handicappolitikken, hvor der er brug for forbedringer. Skal det lykkes, er der brug for helt grundlæggende forandringer af den måde handicapområdet er organiseret og finansieret på.

En grundlæggende reform af handicapområdet

Enhedslistens arbejder for en grundlæggende reform af handicapområdet, der skal sikre, at borgere med handicap får den rette specialiserede hjælp. En reform skal indeholde :

 • Ændringer af visitationen, så afgørelser om hjælp træffes på grundlag af specialiseret faglig viden.
 • Ændringer af finansieringen, så den nuværende finansieringsmodel erstattes af en solidarisk fælles finansiering på tværs af stat, regioner og kommuner.
 • Ændringer af den offentlige opgavefordeling, så det højt specialiserede område flyttes fra kommunerne til regionerne eller staten.

En styrkelse af retssikkerheden

En reform af handicapområdet skal gå hånd i hånd med en styrkelse af borgernes retssikkerhed, der i dag er katastrofalt ringe. Vigtige elementer i en styrket retssikkerhed skal være :

 • Fastsættelse af loft over sagsbehandlingstiden, så borgerne kan få langt hurtigere afgørelser.
 • Indførelse af opsættende virkning, så borgere ikke kan fratages eller få reduceret hjælp, før en eventuel klagesag over afgørelsen er afgjort.
 • Et ret til at medtage hjælp over kommunegrænsen.
 • Oprettelse af en retssikkerhedsfond, der kan fjerne økonomiske incitamenter til ikke at overholde loven.

Forbedrede økonomiske vilkår for den enkelte

Mange mennesker med handicap lever i dag under urimeligt ringe økonomiske vilkår. Når boligen og de øvrige faste udgifter er betalt, er rådighedsbeløbet ofte forsvindende lille. Den voldsomme inflation kræver akut hjælp til mange, men der er samtidig brug for permanente ændringer ved bl.a. at gennemføre

 • Ændringer af førtidspensions- og fleksjobreformen, der sikrer hurtigere adgang til førtidspension og forbedrede vilkår i fleksjob.
 • En forbedring af førtidspensionen, herunder en bedre løbende regulering.

Uddannelse og beskæftigelse

Mennesker med handicap får langt mindre uddannelse og har ikke mindst af den grund langt vanskeligere ved at komme i job. Der skal arbejdes systematisk med at forbedre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder ved bl.a. at :

 • Sikre den nødvendige støtte til børn, unge og voksne i alle dele af uddannelsessystemet. Der skal være bedre rammer for specialundervisning og inklusion i skolen. Kravene til kvaliteten på STU skal højnes yderligere. Der skal indføres flere og bedre muligheder for fleksible og forlængede uddannelsesforløb, og de økonomiske vilkår under uddannelse forbedres.
 • Gøre arbejdsmarkedet langt mere åbent og inkluderende, så mulighederne for at være i både ordinære og fleksjob forbedres. For borgere med handicap, der ikke kan varetage arbejde på ordinære vilkår eller i fleksjob, skal der sikres gode og varierede muligheder for beskyttet beskæftigelse.

En national handlingsplan

Der er tid til et grundlæggende skifte i dansk handicappolitik. Den har alt for længe været præget af manglende sammenhæng. Der har ofte ført til tilfældige prioriteringer og valg, for meget projekttænkning og midlertidige bevillinger.

Der er brug for en sammenhængende national handlingsplan, hvor der langt mere systematisk tages fat på at samle viden og udvikle indsatser på alle områder af handicappolitikken, der kan sikre, at Danmark fuldt ud lever op til FN’s handicapkonvention og bane vej for, at alle mennesker med handicap reelt får mulighed for at leve et liv på lige fod med alle andre.

Læs vores forslag om udvidet retssikkerhed her

En tryg og værdig alderdom

Der er brug for omfattende forandringer af ældreplejen. De ældres og personalets organisationer har i årevis peget på voksende problemer med at sikre kvaliteten i hjælpen til de ældre, men advarslerne er blevet overhørt, og der reageres kun lejlighedsvis, når medierne afdækker særligt skandaløse vilkår.

Mange ældre får ikke den hjælp, der skal til for at leve et værdigt liv. Presset på den kommunale økonomi har medført store besparelser i ældreplejen. Kommunerne er ikke blevet tilstrækkeligt kompenseret for den kraftige vækst i antallet af plejekrævende ældre og de stadig tidligere udskrivninger fra sygehusene.

Bevidste politiske valg, hvor skattelettelser er prioriteret frem for skattelettelser.
Forringelserne har betydet en voksende ulighed blandt de ældre, hvor de økonomisk dårligst stillede ikke har mulighed for at købe sig til privat hjælp.

Det er blevet stadig vanskeligere at fastholde og rekruttere kvalificeret personale til ældreplejen. De urimelige løn- og arbejdsvilkår får mange til at vælge arbejdet i ældreplejen fra, og det er vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt mange unge og voksne til at tage de uddannelser, der retter sig mod området. Sættes der ikke politisk ind nu for at rette op på problemerne, vil de kun vokse sig større i de kommende år, hvor der vil være en kraftig vækst i antallet af plejekrævende ældre.

En reform af ældreplejen

Enhedslisten arbejder for en grundlæggende reform af ældreplejen, der kan sikre de ældre et værdigt liv og de ansatte rimelige arbejdsvilkår.

En reform skal indeholde:

 • En kraftig økonomisk investering i ældreplejen. Kommunerne skal tilføres en økonomi, der ikke alene dækker den demografiske udvikling, men også giver mulighed for markante forbedringer af kvaliteten i plejen og omsorgen. Der skal være flere hænder, så der bliver mere tid til borgerne.
 • En generel omlægning af ældreplejens organisering, så hjælpen i højere grad tilpasses den enkelte borgers behov. Der skal gøres op med en visitationsform, hvor hjælpen opdeles i minutiøst udmålte enkeltydelser, så hjælpen i langt højere grad bygger på personalets faglige dømmekraft og en løbende dialog mellem den enkelte borger og de ansatte.
 • Et opgør med unødvendig administration og dokumentation. Ældreplejen kan ikke drives betryggende uden en god faglig dokumentation, men den kan begrænses betydeligt og en organisering i små faste tværfaglige teams kan sikre, at personalet har et mere indgående kendskab til den enkelte ældres behov og give bedre rammer for at udvikle relationen til de ældre.
 • Et stop for profit i ældreplejen. Skattebetalte midler, der afsættes til bedre pleje og omsorg, skal ikke havne i private lommer, men fuldt og helt anvendes til forbedring af kvaliteten i ældreplejen.

Arbejdet i ældreplejen skal gøres mere attraktivt

De ansatte i ældreplejen hører til de dårligt betalte offentligt ansatte. Det skal der rettes op på, så der bliver bedre betingelser for at fastholde og rekruttere medarbejdere, og gør det attraktivt for flere at uddanne sig til området.

Enhedslisten arbejder for:

 • Afsættelse af 5 milliarder kroner til en lavt- og ligelønspulje i den offentlige sektor. Den konkrete udmøntning af midlerne skal fastlægges ved forhandlinger mellem overenskomstparterne, men de ansatte i ældreplejen vil utvivlsomt blive omfattet af et lønløft.
 • En omlægning af forsørgelsen for eleverne på social- og sundhedsuddannelserne, så der udbetales løn til alle i stedet for SU efter uddannelsernes første grundforløb.

Større lighed i alderdommen

Uligheden i det danske samfund bliver ikke mindre i alderdommen. Tværtimod. Folkepensionen er udhulet gennem årelange forringelser af reguleringen, og der er kæmpe forskelle på, hvor meget den enkelte har kunne opspare i arbejdsmarkeds-eller private pensionsordninger. Ældre, der har været på overførselsindkomster hele eller dele af deres voksenliv, står uden eller med uhyre begrænset pensionsopsparing.

Enhedslisten arbejder for:

 • En forbedring af pensionisternes økonomi gennem et forhøjelse af folkepensionen og
  ældrechecken. Forhøjelsen af folkepensionen skal primært ske gennem et løft af tillægspensionen, så det tilgodeser de ældre, hvis indkomst udelukkende eller fortrinsvis består af folkepension.
 • Gratis tandpleje og afskaffelse af brugerbetalingen på pensionisters receptpligtige medicin.
 • Gratis transport til behandlinger i sundhedssektoren og en halvering af betalingen for offentlig transport.
Alle politikområder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer