Danmark som internationalt foregangsland

Danmark skal være et foregangsland, når det kommer til respekt for menneskerettigheder, støtte til fred og udvikling og efterlevelse af FN’s verdensmål. Vi skal arbejde for et europæisk og internationalt samarbejde, som sikrer arbejdstagere, velfærd og miljø.

 

 • Europæisk samarbejde til gavn for mennesker og miljø
 • En aktivistisk fredspolitik
 • En udenrigspolitik bygget på international solidaritet
 • Mere hjælp til mennesker på flugt

Europæisk samarbejde til gavn for mennesker og miljø

Internationalt samarbejde er godt og nødvendigt. Det skal være let at handle med hinanden, let at rejse mellem landene og let at samarbejde om grænseoverskridende problemer som forurening, skattely og kriminalitet. Men EU skal ikke, som det ofte sker i dag, bruges til at underminere velfærd, arbejdsvilkår og høje standarder på miljøområdet. Der er brug for et opgør med EU’s regler og traktater og en større frihed til at gå foran, når det gælder miljø og arbejdsvilkår.

 

77. En social protokol i EU

Der rejses krav i EU om en såkaldt social protokol. Det er et tillæg til traktaten, som stiller lønmodtagernes rettigheder over den frie bevægelighed, sådan som den europæiske fagbevægelse har foreslået. En social protokol vil sikre, at retten til konflikt og til at beskytte lønmodtagers løn og arbejdsvilkår aldrig kan tilsidesættes med henvisning til virksomhedernes krav om markedsadgang.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

78. Ny handelspolitik med fokus på miljø og arbejdstagerrettigheder

Danmark skal nedlægge veto i EU over for handelsaftaler, som er med til at forringe lønmodtagernes rettigheder, miljøstandarder og forbrugerbeskyttelse. Det gælder f.eks. handelsaftalen mellem EU og USA (TTIP).

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

79. Folketinget skal godkende EU-politikken

Alle nye forslag fra EU skal fremover godkendes af Folketinget. De skal gennemgå en grundig behandling, så der sikres en ordentlig høringsperiode for civilsamfundet.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

80. Danmark skal udfordre EU-reglerne

Danmark skal være parat til gå foran og udfordre EU’s regler, når det gælder om at sikre sunde fødevarer, forbrugersikkerhed, dyrevelfærd og lønmodtagernes vilkår. Vi skal tage de nødvendige beslutninger, uanset om der er tale om forbud imod hormonforstyrrende stoffer, stop for social dumping, strammere regler for transport af levende dyr, strammere kvalifikations- og sprogkrav til læger fra EU eller andet.

Kommentér forslaget

 


TIL TOPPEN ⇑

Tilbage til forsiden

En aktivistisk fredspolitik

Danmark skal stræbe efter at blive en global førernation, når det kommer til konfliktløsning og fredsskabelse. Og vi skal selvfølgelig frigøre vores udenrigspolitik fra Trumps USA og NATO. I stedet skal vi arbejde for et nordisk udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde.

81. Danmark i front med konfliktløsning og støtte til FN

Der opbygges en stærk dansk kapacitet til at deltage i konfliktløsning og fredsinitiativer.

 • Der etableres et nyt institut for fredsforskning og international konfliktmægling.
 • Danmark øger bevillingen til FNs Fredsopbygningsfond, arbejder for at genskabe en ny, hurtig fredsbevarende udrykningsstyrke i FN-regi og tilbyder sig som værtsland for en sådan styrke.
 • Øget kernebidrag til FN-institutioner, herunder UNDP, og øget dansk støtte til FN’s fredsbevarende missioner.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

82. Militær nedrustning – civil oprustning

 • Indkøbet af nye kampfly aflyses.
 • Mulighederne undersøges for militær nedrustning af de dele af Danmarks militære kapacitet, som ikke har rent defensiv karakter.
 • Hjemmeværnet nedlægges. I stedet bruges midlerne (godt 400 millioner kr.) på at styrke det civile beredskab til håndtering af katastrofer både herhjemme og globalt.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 


TIL TOPPEN ⇑

En udenrigspolitik bygget på international solidaritet

Danmark er et lille land. Men vi kan vise resten af verden, hvordan international solidaritet kan se ud i praksis. Og vise, at det er muligt at insistere på retfærdighed. For eksempel ved at øge udviklingsbistanden, gå imod korruption og skattesnyd og støtte undertrykte folks ret til frihed.

83. Højere udviklingsbistand målrettet fattigdomsbekæmpelse

Udviklingsbistanden skal komme verdens fattige til gavn. Men de seneste år er den både blevet skåret ned og målrettet erhvervsstøtte i en sådan grad, at danske virksomheder er blandt de største modtagere af danske bistandsmidler. Det skal ændres.

 • Udviklingsbistanden skal gradvist hæves til en pct. af bruttonationalindkomsten (BNI). På længere sigt skal vi arbejde på at ændre de såkaldte DAC-regler, så udgifter til at modtage flygtninge i udviklingsbistanden ikke medregnes.
 • De øgede midler skal målrettes bekæmpelse af ulighed og fattigdom, understøtte kvinders og seksuelle minoriteters rettigheder, reproduktiv sundhed, uddannelse og en bæredygtig udvikling, hvor det globale syd får kontrol over egen fødevareproduktion og ressourcer.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

84. International indsats mod korruption og skatteunddragelse

Hvis de multinationale virksomheder betalte en fair skat i udviklingslande, var der stort set ikke behov for udviklingsbistand. Derfor skal Danmark skal gå forrest i kampen mod skatteunddragelse og korruption. Både gennem stærke, internationale forpligtende aftaler og ved at støtte landene i det globale syd med at kapacitetsopbygge bæredygtige skatte- og kontrolsystemer.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

85. Anerkendelse af Palæstina

Israels ulovlige besættelse og annektering af palæstinensiske områder er en skamplet for verdenssamfundet. Danmark skal anerkende Palæstina som selvstændig stat med udgangspunkt i grænserne før 1967. Og Danmark skal arbejde for, at EU opsiger den gældende handelsaftale med Israel, hvis ikke den israelske regering respekterer FN’s resolutioner vedrørende palæstinensernes rettigheder.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 


TIL TOPPEN ⇑

Mere hjælp til mennesker på flugt

Når krig og forfølgelse driver mennesker på flugt fra deres land, må andre lande træde til. Det er et fælles globalt ansvar. Og derfor skal den nuværende krise løses i fællesskab. Først og fremmest ved at skubbe på for at skabe sikre tilstande i de lande, der flygtes fra. Men indtil det lykkes, skal flygtninge sikres beskyttelse – og her må hele verden være med til at tage ansvar.

86. Internationale aftaler om flygtninge

 • Der skal indgås en forpligtende aftale om at fordele flygtningene mellem de europæiske lande. Fordelingsnøglen bør både tage udgangspunkt i de enkelte landes størrelse og økonomiske formåen, samt hvor mange flygtninge de i forvejen har modtaget. Aftalen skal indebære, at der kan gives en økonomisk kompensation til de lande, der giver beskyttelse til mange flygtninge. Det finansieres ved at skære i landbrugs- og regionalstøtten til de lande, som tager få flygtninge.
 • Danmark skal arbejde for, at FN indkalder til en verdenskonference med fokus på flygtningekatastrofen. Formålet er at sikre bindende tilsagn om økonomisk hjælp og om forøget modtagelse af kvoteflygtninge fra alle verdens mere velstående nationer.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

87. Op til 2.000 kvoteflygtninge om året

Den årlige flygtningekvote hæves efter aftale med UNHCR til op til 2.000 personer. Det vil særligt hjælpe de børn, kvinder og ældre flygtninge, som er for sårbare til en krævende og farefuld flugt med menneskesmuglere.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

88. Flygtninge skal have ret til familiesammenføring fra dag ét

Loven ændres, så flygtninge får ret til familiesammenføring fra dag ét. Krig splitter familier ad. Danmark skal sikre at familierne genforenes – ikke opretholde adskillelsen!

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 


TIL TOPPEN ⇑

Ø
X
STØT VORES VALGKAMP
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo